Hackeriet's General Assembly 2014

As has been announced on the oslohackerspace mailing list:

TL;DR in English:
Invitation to Hackeriets General Assembly 2014

Date: April 5th 2014
Time: 15:00
Place: Humla

All members are welcome to attend the general assembly. If you have any suggestions to be discussed/voted on at the general assembly, please send it to [masked] by March 22th. The rest of the agenda will be written in Norwegian; please use your favorite translating service or ask in if anything comes up as gibberish or you have other questions.
========================

Agenda
0. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps til stemmegiving
1. Godkjennelse av innkalling til årsmøte
2. Årsberetning mm.
3. Valg av styre
4. Eventuelt


Innkalling til Hackeriets årsmøte 2014

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og eventuelt ved kunngjøring i andre media. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av foreningen.

Årsmøtets oppgaver er som følger:

Behandle styrets årsmelding
Behandle foreningens regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta foreningens budsjett
Velge:
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer

Ang stemmerett: Alle betalende medlemmer har stemmerett.

Foreningen ledes av et styre på mellom 4 og 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
- Iverksette årsmøtets bestemmelser.
- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
- Representere foreningen utad.

Enten 3 styremedlemmer i fellesskap, eller styreleder og 1 styremedlem i fellesskap, har prokura og signaturrett for foreningen.

Foreningen skal informeres skriftlig minimum 2 dager før prokura eller signaturrett benyttes.

Styret skal holde møte når et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Om du vil foreslå kandidater til styret, eller ønsker å stille selv:
send gjerne en mail til [masked] eller huk tak i oss på IRC (#oslohackerspace på freenode)
========================

After the meeting we'll continue with an ordinary "Saturday is hackurday".

Join or login to comment.

3 went

 • Eivind
  Low-level at low duty-cycle, Co-Organizer
  Event Host
 • Ellen W.
  functionally equivalent, Co-Organizer
 • Salve J. N.
  Programming, making stuff happen., Co-Organizer

People in this
Meetup are also in:

Sometimes the best Meetup Group is the one you start

Get started Learn more
Katie

I'm surprised by the level of growth I've seen since becoming an organizer, it's given me more confidence in my abilities.

Katie, started NYC ICO

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy