Skip to content

What we’re about

平時得閒會做乜?煲劇打機碌ig食玩hea瞓?
有無諗過,與其讓時間白白掉入黑洞,倒不如寓娛樂於學習,一起交流興趣心得睇法,複製時間之餘,又可以擴闊圈子增長知識增廣見聞放眼世界鍛練軟技能!一個唔小心,分分鐘仲可以識多幾個志同道合的好朋友,一齊分享共同嗜好或身邊一邊一切新奇好玩有趣的人事物,開發自己的潛能與不可能!

我地將會不定期舉辦聚會,喺虛擬網絡世界發達的時代,實行回到原始進行面對面有實體有靈魂的交流!

咁實際活動內容有咩呢?
以分享吹水方式,就不同話題交流看法心得,如人際關係、個人成長、心靈勵志、社會科學、世界趨勢與動態、旅遊、運動、健康、飲飲食食等等。
我地希望透過與人交流接觸之中,除左長知識之外,仲可以提升書本上難以學到的軟技能,例如表達能力、組織力、演講能力、個人魅力等,喺輕鬆的環境之中不知不覺得著個人提升!

主要語言:廣東話
(留意!我地不接受保險或其他銷售活動!!!)