Agile Coach Camp Poland 2017 #4

This is a past event

61 people went

Hotel Mościcki

ul. Nadpiliczna 2 · Spała

How to find us

http://hotelmoscicki.pl/

Location image of event venue

Details

Nie możesz doczekać się kolejnego ACCPL? Oto jest, więc zarezerwuj czas we wrześniu!

Analogicznie do dwóch ostatnich edycji ACCPL, i tym razem proponujemy dwa wydarzenia, organizowane z tygodniowym odstępem. Zapraszamy Was w weekendy:[masked] (#3) oraz 29.09.-[masked] (#4).

Ponieważ możliwość udziału w konferencji chcemy zapewnić jak największej liczbie osób, prosimy o wybór tylko jednego terminu. Rejestracja na oba wydarzenia będzie interpretowana jako wyrażenie chęci uczestnictwa w dowolnym z nich. To oznacza, że w przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż liczba dostępnych miejsc, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do przypisania zainteresowanych dwoma terminami do jednego z nich w taki sposób, by umożliwić udział w ACCPL jak największej liczbie chętnych.

CZYM JEST ACCPL?

Agile Coach Camp Poland to weekendowe spotkania ludzi zajmujących się zwinnością: dwie doby intensywnych rozmów i warsztatów w formule Open Space. Niekomercyjne, organizowane przez grupę wolontariuszy, dają możliwość poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i pomysłów, znalezienia odpowiedzi na trudne pytania czy „naładowania akumulatorów”.

DLA KOGO?

Dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą zwinnością. Na każde wydarzenie zapraszamy łącznie 60 osób, tym razem – również spoza granic naszego kraju.

Aby zapewnić różnorodność punktów widzenia, podtrzymujemy ograniczenie liczby uczestników do maksymalnie 4 osób z jednej firmy. Jeśli w Waszej organizacji znajdzie się większa liczba chętnych, prosimy, byście rozdzielili się pomiędzy dwa wydarzenia.

GDZIE?

Naszym gospodarzem jest Hotel Mościcki w Spale – http://hotelmoscicki.pl/ .

CO, KIEDY I DLACZEGO?

Rejestracja będzie złożona z następujących etapów:

31.07., godz. 10.00: Uruchamiamy zapisy Early Birds. Będzie to 9 miejsc (+3 dla organizatorów) dla osób zdecydowanych na udział w ACCPL i skłonnych dokonać natychmiastowej płatności (bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia wyślemy Wam link do ankiety i dane do przelewu). Wpłaty owych 12 osób (organizatorów i Early Birds) będą stanowić 20% całego kosztu konferencji i pokryją wysokość wyznaczonej przez hotel zaliczki.

Zgłoszenia dokonane po zamknięciu listy Early Birds (po wyczerpaniu dostępnych miejsc) trafiają na waitlistę (i są zbierane do 16.08.).

07.08. Ostateczny termin dokonania wpłaty w ramach zapisów Early Birds. Osoby zapisane w ramach Early Birds, które nie dokonają wpłaty do 07.08., zostaną usunięte z listy, a w ich miejsce zaprosimy oczekujących z waitlisty (według kolejności zgłoszeń).

16.08., godz. 18:00: Zamykamy zapisy! Jeśli liczba chętnych (po usunięciu podwójnych zgłoszeń) przekroczy liczbę dostępnych miejsc (oprócz 12 Early Birds mamy 48 miejsc na każde wydarzenie), zorganizujemy losowanie.

17.08. Ewentualne losowanie i poinformowanie Was o jego wynikach. Rozesłanie wszystkim uczestnikom konferencji linku do ankiety i danych do przelewu.

30.08. Ostateczny termin płatności.

ZA ILE?

Koszt uczestnika: 668 PLN

Uczestników – w miarę potrzeb i chęci – zapraszamy z rodzinami.

Opłaty:

• Osoba towarzysząca (niebiorąca udziału w ACCPL): 550 PLN
• Dziecko do lat 12: 317 PLN
• Dziecko do lat 4: bezpłatnie

Powyższe kwoty stanowią odpłatność za zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie oraz wynajem sal konferencyjnych (ostatnie dotyczy tylko uczestników). ACCPL nie stanowi źródła dochodu dla organizatorów, którzy za swój pobyt uiszczają identyczne opłaty.

ANKIETA, PŁATNOŚCI, FAKTURY

Drugim etapem rejestracji jest wypełnienie ankiety, która zostanie wysłana wraz z danymi do przelewu (do Early Birds – dnia 31.07., do pozostałych uczestników – dnia 17.08.). Prosimy o wypełnienie jej tak szybko, jak tylko będzie to możliwe (co ważne – PRZED dokonaniem płatności).

W ankiecie pytamy, czy chcesz otrzymać fakturę (a jeśli tak, to na kogo wystawioną: na firmę czy na osobę prywatną).

Osoby zgłaszające chęć otrzymania faktury będą mogły odebrać ją w trakcie pobytu w hotelu (w czasie trwania konferencji). Jeżeli potrzebujesz faktury wcześniej – skontaktuj się z organizatorami i poinformuj o takiej potrzebie.

Na życzenie możesz również otrzymać fakturę proforma – wystarczy zaznaczyć taką potrzebę podczas wypełniania ankiety. Faktury proforma będą przekazywane na bieżąco, drogą mailową. Jeśli taka forma nie jest dla Ciebie odpowiednia – skontaktuj się z organizatorami.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

[masked]

---

Can't wait for the next ACCPL? Here it comes, save the date for September!

Similar to the last two editions of ACCPL, we're going to organize two events in September. We hereby invite you for following weekends: 22-24 Sep, 2017 (#3) and 29 Sep – 1 Oct, 2017 (#4).

Because we want to ensure that as many people as possible will participate in the conference, please, select only one date. Registration for both events will be understood as an expression of willingness to participate in any of them. It means that in case of overbooking, we'll assume that you're OK to take part in whichever of them and we will act accordingly so that more people can join ACCPL.

WHAT IS ACCPL?

Agile Coach Camp Poland is a weekend meeting of people’s dealing with agility: two days of intense conversations and workshops in the Open Space formula. ACCPL is non-profit, non-commercial conference, organized by volunteers. It gives the opportunity to expand knowledge, share experiences and ideas, find answers to difficult questions and – as a pleasant side effect – to “charge batteries”.

WHOM IS IT FOR?

We invite everyone even slightly interested in widely understood agility. We plan up to 60 people per event (for the first time – also from outside Poland), so that we can maintain the great atmosphere we always have.

In order to make sure we have diverse points of view, we continue limiting the maximum number of participants from the same company to 4. If in your Organization you have more people who want to come, please, spread between the two events.

WHERE?

Hotel Mościcki in Spała – http://hotelmoscicki.pl/ will be hosting us again.

WHAT, WHEN AND WHY?

The registration will be comprised of following steps:

31 Jul, 10:00 AM CEST: Start of Early Birds’ signups. 9 spots (+3 for organizers) for those, who decided to join ACCPL and are willing to make a quick payment (immediately after your signup we’ll send you a link to our questionnaire and the payment information). Payments from those 12 participants (organizers and Early Birds) will cover the first installment required by the hotel (20% of the entire cost).

Any applications submitted after Early Birds’ list is closed (after available spots are exhausted) will be added to the waitlist. We will collect the registrations until 16 Aug.

7 Aug: Deadline for Early Birds’ payments. Participants who will not make the payment until 7 Aug will be removed from the Early Birds’ list and those from top of the waitlist will take their places.

16 Aug, 6:00 PM CEST: End of signups! If the number of people willing to join the event (after removal of double bookings) will be higher than number of available spots (beside 12 Early Birds we have 48 spots per event), we will do a draw.

17 Aug: The draw (if needed) and sending information on its results. At this point we will also send a link to our questionnaire and the payment information.

30 Aug: Deadline for payments.

HOW MUCH DOES IT COST?

Cost per attendee: 668 PLN

We invite you to join us with your families – if you would like to take them with you.

Fees for accompanying persons:

• Accompanying adult person (not participating in the event): 550 PLN
• Children under 12: 317 PLN
• Children under 4: free

All the fees mentioned above cover the cost of accommodation, catering and renting the conference rooms (this cost is only for attendees). ACCPL is not a source of income for organizers – they pay exactly the same fees for their attendance.

QUESTIONNAIRE, PAYMENTS, INVOICES

Submitting our questionnaire, which will be sent with the payment information (to Early Birds – on 31 Jul, to other attendees – on 17 Aug), is a second, required part of the registration process. Please, submit it as soon as possible (what’s important – BEFORE sending the wire transfer / the payment).

Please, use the questionnaire to choose if you want to get an invoice (if so, please, pick if the invoice should charge a company or a private person).

Attendees who choose to get an invoice will be able to collect it at the reception desk during their stay at the hotel (during the conference). If you need to have the invoice earlier – please, let us know / contact us.

We can also provide you with a proforma invoice – just pick this option in the questionnaire. We will send the invoices via email. If you require any other form of sending the invoice – please, let us know.

HOW TO CONTACT US:

[masked]