Past Meetup

Let’s meet to talk about AI in Bialystok #2

This Meetup is past

91 people went

Location image of event venue

Details

[English version below]

Zapraszamy na drugie białostockie spotkanie poświęcone sztucznej inteligencji w ramach cyklu AImeetup. Cykl wydarzeń został zapoczątkowany w Krakowie, sukcesem odbywa się również w Warszawie, a Białystok będzie kolejnym miastem na mapie Polski.

AImeetup to przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji dla wszystkich zainteresowanych tematyką A.I. Na spotkaniu mile widziane będą osoby, które zajmują się tematyką sztucznej inteligencji, ale również takie, które dopiero zaczynają, lub po prostu interesują się szeroko pojętą branżą.

Zależy nam na tym, aby połączyć praktyków wykorzystujących technologię z ludźmi, którzy poszukują rozwiązań swoich problemów biznesowych z wykorzystaniem mechanizmów AI. Dlatego tuż po prezentacjach oddamy mikrofon osobom, które mają wizję tego co chciałyby osiągnąć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, natomiast zastanawiają się jak podejść do tego od strony technicznej. Następnie będzie można odnaleźć ich przy stolikach dyskusyjnych, zadać pytania i wymienić kontakty - być może w ten sposób znajdziecie swojego biznesowego partnera, lub klienta!

Agenda wydarzenia:

1. Kamil Krzyk - Advantages of using Batch Normalization in Deep Learning
2. Sebastian Burzyński, Michał Jadczuk - Bakteriofagi na konwolucjach
3. Mariusz Ferenc - A picture is worth a thousand words" - the geometry of patterns in neural networks
4. After Party - bo czym jest spotkanie bez dobrego networkingu.

=========================================================================================
ENGLISH
We invite you to the first meeting in Białystok dedicated to artificial intelligence as part of the AImeetup cycle. The series of events was started in Krakow, it also successfully takes place in Warsaw, and Białystok will be the next city on the map of Poland.

AImeetup is a space for exchanging experiences and discussions for everyone interested in A.I. The meeting will welcome people who deal with the subject of artificial intelligence, but also those who are just starting out, or just interested in the broadly understood A.I. industry.

We want to connect practitioners who are using technology with people who are looking for solutions to their business problems using AI mechanisms. Therefore, just after the presentations, we will give the microphone to people who have a vision of what they would like to achieve with the use of artificial intelligence, but they are wondering how to approach it from the technical side. Then you will be able to find them at the discussion tables, ask questions and exchange contacts - perhaps this way you will find your business partner or customer!

The first, Bialystok based edition, will be focused mainly on the Deep Learning issues.

Agenda:

1. Kamil Krzyk - Advantages of using Batch Normalization in Deep Learning
2. Sebastian Burzyński, Michał Jadczuk - Bakteriofagi na konwolucjach
3. Mariusz Ferenc - A picture is worth a thousand words" - the geometry of patterns in neural networks
4. After Party