What we're about

You are invited to take part in creating a foundation group to study Alchemy for personal development, enlightenment and transformation. Partly done in a group setting and partly at home , you will enjoy this exploration of Alchemy as a “Science of Soul”.

We are a successful group in Australia , interested in starting chapters of our group in certain European countries that may no longer have existing popular spiritual and esoteric traditions that once thrived in Europe.

To start with we are creating this meetup group and depending the level of interest, we will be coming to set up and start the group and initiate the courses that will give people the information about our system of transformation.

Why has this Alchemy course been provided? The phenomenal success of Dan Brown's book, The Lost Symbol, has exposed a global thirst for learning about the theory and practice of Alchemy and the Ancient Mysteries of Life and Death. Aside from curiosity, however, many wonder whether Alchemy has the power to transform and if it can be applied in today’s sophisticated world. To decide whether it is going to useful for the individual, it is worth considering its true purpose.

What is the purpose of Alchemy? Reflecting on Alchemy’s role through history, we find its ultimate goal was the achievement of spiritual perfection.

How to use Alchemy for personal development. In this group, we apply the ancient system and practice of Alchemy to deliberately and systematically work towards individual personal development, transformation and spiritual awakening. We have access to magnificent works, programs and individuals to help us on our way.

The motivation for studying any spiritual modality is to experience change and development leading to inner transformation and enlightenment.

For those seeking such study there is often an altruistic interest beyond themselves, usually to bring about an end to suffering, whether psychological emotional or physical. They may also have a desire to help Planet Earth become a better place.

The Alchemy program’s purpose. The aim is to move physically, psychologically and spiritually to a higher level of Being. Group participants will be provided with information and training leading to an enriched life within each participant.

The program runs for 18 months and encompasses an explanation of esoteric cosmology (the why of and way things are), as well as comprehensive training in applying the actual tools and techniques that are crucial in the “how” of transformation.

Each part is laid out progressively in a gentle and respectful way, giving time for the process of embodiment to happen. Through taking care and time to anchor each aspect of the program, lasting benefits are achieved.

Brief Outline Of The Program.

The first part of 33 weeks will encompass:

An Introductory Section.

The Fundamentals Of Esoteric Psychology.

The Fundamentals Of The Awakening Of Consciousness.

The Universal Laws.

The Origin Of Man.

An Exploration Of Creation From An Esoteric Point Of View.

The Use And Expansion Of The Psyche, Consciousness And Life Forces.

The Era Of Aquarius And Its Foundation.

The Preparation For The Practice Of The Great Work. (This is where we actually put into practice the theory and bring this process to life)

The next section will last for 6 months and will encompass all aspects of the science and practice of meditation, investigating all aspects of concentration, breathwork and chakras.

Following this is the establishing of the fundamentals of advanced practice, the purpose of which is to place one into the actual process of spiritual awakening. Once this process has come to life and become established one may be invited to join an advanced practitioners group.

I trust this thumbnail sketch gives a good overview of the program. It is very cheap to participate, unless a venue has to be hired which might make it more expensive.

Slovak Translation by Maros Listiak:

Pozývame Vás aby ste sa zúčastnili na vytvorení zakladajúcej skupiny, v ktorej môžete študovať alchýmiu pre Váš osobnostný rozvoj, osvietenie a prerod. Či už u Vás doma alebo počas stretnutí v skupine, určite si užijete tento prieskum Alchýmie ako “duchovnú vedu”.

Sme úspešná skupina v Austrálii, ktorá má záujem o založenie ďalších skupín v niektorých európskych krajinách, kde sa už nenachádzajú existujúce obľúbené duchovné a ezoterické tradície, ktoré predtým prebiehali v Európe.

Pre začiatok vytvárame túto zoznamovaciu skupinu a v závislosti od stupňa záujmu, pristúpime k založeniu skupiny a k začatiu kurzov, ktoré poskytnú ľuďom informácie o našom systéme transformácie.

Prečo poskytujeme tento kurz Alchýmie ? Fenomenálny úspech knihy Dan Browna, The Lost Symbol (Stratený Symbol), odhalil všeobecný hlad po informáciách o teórii a praxi alchýmie, a starovekých záhadách života a smrti. Okrem zvedavosti mnohí tiež uvažujú, či alchýmia má silu transformovať a či je možné aplikovať ju v dnešnom sofistikovanom svete.

Aký je účel alchýmie? Odrážajúc úlohu alchýmie prostredníctvom dejín, nachádzame jej konečný cieľ, ktorým bolo dosiahnutie duchovnej dokonalosti.

Ako možno používať alchýmiu pre osobnostný rozvoj. V tejto skupine aplikujeme starodávny systém a prax alchýmie, aby sme zámerne a systematicky pracovali na individuálnom osobnostnom rozvoji, transformácii a duchovnom prebudení. Máme prístup k veľkolepým dielam, programom a jednotlivcom, ktorí nám pomôžu na našej ceste.

Motiváciou pre štúdium akejkoľvek duchovnej modality je túžba zažiť zmenu a rozvoj, ktoré následne vedú k vnútornej transformácii a osvieteniu.

U tých, ktorí hľadajú takéto učenie, často prevláda altruistický záujem za nimi samými, ktorý zvyčajne prináša koniec utrpenia, či už psychického, emocionálneho alebo fyzického. Rovnako môžu mať túžbu pomôcť planéte Zem byť lepším miestom.

Účel programu Alchýmie. Cieľom je posunúť sa fyzicky, psychicky a duchovne na vyššiu úroveň bytia. Účastníkom skupiny budú poskytnuté informácie a školenia vedúce k obohateniu života v každom účastníkovi.

Program trvá 18 mesiacov a zahŕňa vysvetlenie ezoterickej kozmológie (prečo a ako sa veci dejú), ako aj komplexný tréning na aplikáciu skutočných nástrojov a techník, ktoré sú kľúčové pre "spôsob" transformácie.

Každá časť je jemne a citlivo rozvrhnutá tak, aby poskytla dostatočný čas na uskutočnenie procesu vtelenia. Vďaka starostlivosti a dostatku času na ukotvenie každého aspektu programu sa zabezpečí trvalý prínos.

Stručný prehľad programu.

Prvá časť 33 týždňového programu bude obsahovať:

Úvodná časť.

Základy ezoterickej psychológie.

Základy prebudenia vedomia.

Univerzálne zákony.

Pôvod človeka.

Skúmanie stvorenia z ezoterického hľadiska.

Používanie a rozvoj psychiky, vedomia a životných síl.

Éra Vodnára a jej základy.

Príprava na prax „The Great Work“. (Toto je čas kedy uvedieme teóriu do praxe a uvedieme tento proces do života.)

Ďalšia časť bude trvať 6 mesiacov a bude zahŕňať všetky aspekty vedy, precvičenie meditácie, preskúmajúc všetky aspekty koncentrácie, práce s dychom a čakier.

Následne budú vytvorené základy pokročilých praktík, ktorých cieľom je umiestniť jednotlivca do skutočného procesu duchovného prebudenia. Akonáhle tento proces ožije a založí sa, jednotlivec môže byť prizvaný, aby sa pripojil k skupine pokročilých odborníkov.

Verím, že tento stručný náčrt Vám poskytne dostatočný prehľad o programe. Nie je vôbec nákladné zúčastniť sa tohto programu, pokiaľ nie je potrebné platiť za prenájom miestnosti, čo môže spôsobiť, že sa náklady navýšia.

Upcoming events

No upcoming events

Photos (1)