What we're about

(En Català més avall) Living Commonly (http://livingcommonly.org)is an organization to help transform the society into a new one based on values such as love, peace, selflessness, community, ecology, desire, passion ... rather than the current values of individualism, selfishness, violence, war and plundering.

Our strategy consists in getting together those of us who are like minded, building trust relationships, and progressively sharing resources and building mutual suport schemes. In this way we'll prove that a gift-based economy is much more rewarding and efficient than a competitive one, which will make more people attracted to the change.

We do the following activities:

1) study groups / workshops to build a shared understanding of patterns of oppression, historical and present, as well as tools for liberation

2) Visiting similar projects near Barcelona to get inspired on how to build a community based on a gift economy

3) Fun, healty and bonding activities: hiking, playing games, music jams, yoga, meditation, ...

4) Funding through social entrepreneurship: we transform each of our needs from a potential expense to a source of income by creating a company that provides such goods or services for free to the community. For example we'll solve our housing needs creating an Ethical Real State company which trades apartments in the market and invests the benefits in housing for the community. Another example: we'll solve our nutrition needs with a healthy catering and restaurants company which will sell meals to events and give it for free to the members of the community. And so on for each of the needs of the community.

5) Other funding activities: securing grants, membership fees, philanthropy, etc.

Join now and be an agent of change! :)

CREEM AQUI I ARA UN MÓN AMB ELS VALORS QUE VOLEM

Living Commonly (http://livingcommonly.org) és una organització per ajudar a transformar la societat en una de nova basada en valors com amor, pau, altruisme, comunitat, ecologia, desig, passió … en lloc dels valors actuals d’individualisme, egoisme, violència, guerra i pillatge.

Organitzem les següents activitats:

1) grups d'estudi / tallers per a construir un coneixement compartit sobre patrons d'opressió, històrics i actuals, així com eines per a l'alliberament.

2) Visites a projectes similars propers a Barcelona per a inspirar-nos en com construir una comunitat basada en una economia del regal.

3) Activitats divertides, saludables, i enfortidores de vincles: excursions, jocs, jams musicals, ioga, meditació,...

4) Finançament a través de l'emprenedoria social: transformem cada una de les nostres necessitats de una despesa potencial a una font de finançament creant una empresa que proveeix tals bens o serveis gratis a la comunitat. Per exemple, solucionarem les nostres necessitats d'habitatge amb una Immobiliària Ética que comercialitza apartaments al mercat i inverteix els beneficis en habitatge per la comunitat. Un altre exemple: solucionarem les nostres necessitats de nutrició amb una empresa de catering i restauració saludable que ven àpats a diferents esdeveniments, i els dona gratis als membres de la comunitat. I el mateix per a la resta de necessitats de la comunitat.

5) Altres activitats de finançament: aconseguir subvencions, quotes de socis, filantropia, etc.

Uneix-te al grup ara i sigues un agent del canvi! :)

Upcoming events (2)

Community building for social and environmental change - Barri Gotic

Come to learn about a community project in Barcelona, as a starting point to promote a social and ecological change on a global scale. Proposals to finance free housing and nutrition for the community through social entrepreneurship. And debate on transition strategies. Summary: We have not been designed to live happy or fulfilling lives in stable societies. We've been designed to expand our genes as much as possible, which by definition is collective suicide: once we make extinct the rest of life forms on Earth we will fall as well. We've been very successful at that: we are destroying the forests that keep us alive and extinguishing species ever faster. Meanwhile we are accelerating the dispossession of humanity's goods, concentrating wealth in very few hands, and making the happiness and fulfillment of the other 99.99% people more difficult. And the curious thing is that this happens despite a long history of activism, both local and global, in ecology, social justice and international cooperation. In fact, if we look carefully at it, most activism, especially the most popular, is not only contributing to change but accelerating collapse. To understand it, it helps to study human psychology. Understand what it is that it makes us believe that we are contributing to our happiness and to that of others when we are actually doing the opposite. And how we have built societies that amplify this deception. Fortunately recent science offers a lot of help in this regard. With this knowledge we can review the history of humanity and see why the self-destructive tendencies have succeeded and the proposals for regeneration and liberation have failed. And with this empirical vision we can propose a truly ecological and stable social model, one that facilitates the happiness and the fulfillment of it's members. A society based on generosity, gratitude, community and mutual support. No need of property or money. And we can also propose a strategy to reach it effectively and efficiently

Construïr comunitat x impulsar canvi social i ecològic - xerrada/debat (Gòtic)

Vine a conèixer un projecte de comunitat a Barcelona, com a punt de partida per a impulsar un canvi social i ecològic a escala global. Propostes per finançar habitatge i nutrició gratuits per a la comunitat mitjançant emprenedoria social. I participa en un debat sobre estratègies de transició. Resum: No hem estat dissenyades per viure felices ni per sentir-nos realitzades en societats estables. Hem estat dissenyades per expandir els nostres gens al màxim, cosa que, per definició, és un suïcidi col·lectiu: una vegada extingides la resta de formes de vida a la Terra caurem nosaltres també. Ho estem fent molt bé: estem destruint els boscos que ens mantenen vives i extingint espècies cada vegada més ràpidament. Mentrestant accelerem la despossessió de béns de la humanitat, concentrant la riquesa en poquíssimes mans, i fent més difícil la felicitat i realització de les altres 99,99%. I el més curiós és que això passa malgrat una llarga història d'activisme, tant local com global, en ecologia, justícia social i cooperació internacional. De fet, si ho analitzem amb cura, la majoria d'activisme, especialment el més mediàtic, no només no està contribuint al canvi sinó que està accelerant el col·lapse. Per entendre-ho convé estudiar la psicología humana. Veure què ens fa creure que estem contribuint a la nostra felicitat i a la de les altres quan en realitat estem fent el contrari. I com hem construït societats que amplifiquen aquest engany. Per sort la ciència recent ens ofereix molta ajuda en aquest sentit. Amb aquest coneixement podem revisar la història de la humanitat i veure perquè han reeixit les tendències autodestructives i fracassat les regeneradores i alliberadores. I amb aquesta visió empírica podem proposar un model social realment ecològic i estable, que si afavoreixi la felicitat i la realització. Una societat basada en la generositat, la gratitud, la comunitat i el suport mutu. Sense necessitat de propietat o diners. I també podem proposar una estratègia per arribar-hi de manera efectiva i eficient.

Photos (57)