Next Meetup

Nordic Shamanism - Privet Session
De privé sessies van Christer zijn een echte aanrader! In korte tijd weet hij enorm veel los te maken bij mensen. Door zijn krachtige lichtvibratie en zijn begeleiding weet hij je naar oude pijnen en blokkades te leiden en helpt je deze los te laten. Zijn focus ligt voornamelijk op de emoties, maar hiermee ook oude karma, zowel van dit leven, vorige levens als familie karma. Hij maakt deze los door je erdoorheen te laten ademen of eventueel eenvoudige klanken te maken. Ook ziekten komen vaak voort uit emotionele disbalansen en worden ook direct of indirect meegenomen in zijn helingen. Als een soort stofzuiger weet hij je oude emoties en pijn over te nemen, dit is zijn grote kracht. De sessies zullen zittend beginnen waarbij u vragen kunt stellen en aan kunt geven welke werkgebieden voor u belangrijk zijn. De energie zal door middel van Christer versterkt worden en oude pijnen en karma zullen gevoeld en afgestroomd worden. Na verloop van tijd mag u op de behandeltafel gaan liggen en daar wordt de heling voortgezet. Christer geeft mede tips en trucs om thuis mee te werken, evenals voedingsadvies waar nodig. Het lichaam zal na de heling weer een nieuwe balans moeten vinden en het een en ander zal in het verloop nog opkomen, dit qua bewustwording of eventuele nog lichte emoties. U zult hierna meer vanuit u kern kunnen leven. Investering: € 100,- Pinnen is mogelijk. (Voor de mensen die in de bijstand is er een speciale regeling) Lengte: 1 uur Taal: Engels. Vertaler eventueel aanwezig. Het is de investering (in u zelf) meer dan waard! Opgave Via: Toni Bruinen Email: [masked] Telefoon:[masked] The private sessions of Christer are highly recommended! In a short time he knows how to reach a lot of people. Because of his powerful light vibration and his guidance he knows how to lead you to old pains and blockages and helps you release them. His focus is mainly on emotions, but also old karma, both of this life, past lives and family karma. He releases them by letting you breathe through them or making simple sounds. Diseases often arise from emotional imbalances and are also directly or indirectly included in his healings. As a sort of vacuum cleaner he knows how to take over your old emotions and pain, this is his great strength. The sessions will start sitting where you can ask questions and indicate which work areas are important to you. The energy will be strengthened through Christer and old pains and karma will be felt and flowed away. After some time, you may lie down on the treatment table and the healing will continue there. Christer gives tips and tricks to work with at home, as well as nutritional advice where necessary. The body will have to find a new balance after healing and some things will arise in the course, this in terms of awareness or any still light emotions. You will then be able to live more from your core. Investment: € 100, - Pinning is possible. (For the people who have 'bijstand' there is a special scheme) Length: 1 hour Language: English. Translator possibly present. It is more than worth the investment (in yourself)! If you want to join a sessie contact: Toni Bruinen Email: [masked] Telefoon:[masked]

De Koningsstede

Koningsweg 27 · Groningen

Find us also at