What we're about

Do you wanna learn English or Vietnamese while making new friends?
Bạn có muốn học vừa Tiếng Anh và Tiếng Việt vừa gặp gỡ bạn bè mới?

Then you have come to the right group.
Nếu vậy thì bạn tìm đến đúng nhóm rồi.

LEX, or Language Exchange, is a place for you to meet friends through Zoom and practice your English and Vietnamese.
LEX, hay là nhóm Trao Đổi Ngoại Ngữ, là nơi để bạn có thể giao du kết bạn và tập khả năng Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt thông qua Zoom.

We are doing this every Sunday.
From 10:10 – 10:50 (GMT+7), Vietnam time.
Tụi mình gặp gỡ các Chủ Nhật hàng tuần.
Từ 10:10-0:50 (GMT+7), giờ Việt Nam.

Best part is, this is all free and you don’t need to be a master in English or Vietnamese to join.
Và quan trọng nhất là chương trình này hoàn toàn miễn phí và bạn không cần phải giỏi Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt để tham gia.

We can help each other to grow with various useful topic.
Chúng ta có thể cùng nhau phát triển cùng với những chủ đề hữu ích.

Cannot wait to see you at Language Exchange Vietnam.
Tụi mình rất háo hức được gặp các bạn tại Language Exchange Việt Nam.

Past events (21)

Language Exchange Vietnam Online

Online event

Language Exchange Vietnam Online

Online event

Language Exchange Vietnam Online

Online event

Language Exchange Vietnam Online

Online event

Photos (7)