What we're about

Er is veel gaande in de wereld ...... (For English, scroll down)

Hoe kunnen we ons positioneren en onze 'mind' trainen om zijn volledige potentieel te gebruiken?

We hebben wel ideeën over hoe we dingen kunnen verbeteren, maar tegelijkertijd lijkt onze menselijke aard moeite te hebben met verandering.

Het echte startpunt voor verandering ligt mogelijk in onszelf, door onze 'mind' effectief te gebruiken.

Deze groep is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het creëren van de beste versie van zichzelf, het verbeteren van de capaciteiten van hun creatieve geest, zodat ze een bijdrage kunnen leveren en zich effectief kunnen aanpassen aan veranderingen in de wereld, zowel in hun directe omgeving als voor het grotere geheel. Met behulp van de Denkstorm-techniek van de Avatar® Training verkennen we samen interessante thema's in de wereld en in onszelf.

Meer info over Denkstormen vind je hier (https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html).

Avatar® en Thoughtstorm® zijn gedeponeerde handelsmerken van Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden.

__________________________________

There is a lot going on in the world….

How can we position ourselves and train our minds to use it’s full potential?

We do have ideas about how to improve things, but at the same time, our human nature seems to be resistant to change.

The real starting point for change might be in ourselves, in using our minds effectively.

This group is for people who are interested in creating the best version of themselves, improving the abilities of their creative mind, so that they can contribute and adapt effectively to changes in the world, both in their direct environment and for the bigger picture. Using the Thoughtstorm® technique from the Avatar® Training, together we explore interesting themes in the world and in ourselves.

More info about the Thoughtstorm can be found following this link (https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html).

Avatar® and Thoughtstorm® are registered trademarks of Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. All rights reserved.

Upcoming events (1)

19th Thoughtstorm: How to Use the Creative Mind to create change in the world

HOE GEBRUIKEN WE DE CREATIEVE 'MIND" OM VERANDERING TE CREEREN IN DE WERELD (for English scroll down) We gebruiken de Denkstorm-techniek (een van de tools van de Avatar® Training) om samen waardevolle ideeën te creëren en te ontwikkelen. Het is een gemakkelijk te leren techniek. Deelnemers delen hun ervaringen en gezichtspunten in een proces dat is ontworpen om tot nieuwe ideeën te komen waar deelnemers zelfstandig niet op gekomen zouden zijn. Lever je eigen bijdrage aan de Denkstorm over één of meer van de volgende vragen: - Wat is de juiste instelling voor het behalen van succes? - Wat inspireert mensen? - Wat is de oorzaak van gewoontes? - Wat maakt dat mogelijkheden zich aandienen? - Afgezien van schaarste, wat maakt iets waardevol? - Welke factoren zijn gunstig voor creativiteit? …versterken creativiteit? - Waarom zijn mensen het oneens? - Hoe krijg je iemand zover om een gezichtspunt te delen? Wil je een inspirerende avond hebben en nieuwe energie en nieuwe ideeën opdoen? Zou je mensen willen ontmoeten, die net zo nieuwsgierig zijn als jij over het verbeteren van de planeet op hun eigen unieke manier? Dan ontmoeten we je graag. Onze ervaring met de Denkstorm-techniek is dat het altijd verrassende nieuwe inzichten opwekt. We ontmoeten je graag! Suzanne & Jaap Jan Meer info over Denkstormen vind je hier: https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html. Avatar® en Thoughtstorm® zijn gedeponeerde handelsmerken van Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden. __________________________________________________________ HOW TO USE THE CREATIVE MIND TO CREATE CHANGE IN THE WORLD We use the Thoughtstorm® technique (one of the tools from the Avatar® Training) to create and develop valuable ideas together. It is an easily learned technique. Participants share their experiences and viewpoints in a process designed to generate new ideas that the participants would not have had on their own. Come and bring your unique viewpoints to the Thoughtstorm about one or more of the following questions: - What is the proper attitude for achieving success? - What inspires people? - What causes habits? - How are opportunities created? - Aside from scarcity, what makes something valuable? - What circumstances favor creativity? ...enhance creativity? - Why do people disagree? - How do you get someone to share a viewpoint? Would you like to have an inspiring evening and get new energy and new ideas? Would you like to meet people, who are as curious as you are about improving the planet everyone in their own unique way? Then we'd love to meet you. Our experience with the Thoughtstorm technique is that it always evokes surprising new insights. We'd love to see you there! Suzanne & Jaap Jan More info on Thoughtstorming can be found here: https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html. Avatar® and Thoughtstorm® are registered trademarks of Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. All rights reserved.

Photos (5)