PLATO, vesmírna misia na hľadanie nových svetov

TUKE Space Forum
TUKE Space Forum
Public group

Online event

This event has passed

Details

Sú vo vesmíre ďalšie svety, podobné tomu nášmu? Je vo vesmíre život? To sú otázky, ktoré si kladieme celé stáročia. Ak by ste hľadali otázky, na ktoré chceme poznať odpoveď viac než na tieto dve, veľa by ste ich nenašli.

V posledných desaťročiach sa postupne dozvedáme koľko a akých planét majú hviezdy vo vesmíre. Dôležitú rolu pri hľadaní planét podobných našej Zemi zohrá misia Európskej vesmírnej agentúry ESA PLATO. O nej nám na nasledujúcom webinári porozpráva Ana Heras, pôsobiaca na pozícii Project Scientist misie PLATO.

O čom prednáška bude:

Misia ESA PLATO poskytne bezprecedentné dáta na štúdium rozmanitosti exoplanét s dôrazom na malé planéty obiehajúce až po oblasti obývateľných zón jasných Slnku podobných hviezd. PLATO bude detekovať a charakterizovať exoplanéty až do veľkosti Zeme pomocou tranzitnej metódy kombinovanej s pozemnými meraniami radiálnej rýchlosti. Pomocou štúdia hviezdnych oscilácií určí vlastnosti hostiteľských hviezd. Štart misie PLATO do vesmíru sa plánuje na rok 2026.

O prednášajúcej:

Ana Heras je vedkyňa Európskej vesmírnej agentúry. Svoju kariéru začala ako člen vedeckého operačného centra Infračerveného vesmírneho observatória. Neskôr sa stala zástupkyňou projektovej vedkyne Herschelovho vesmírneho observatória, ktoré sa venovalo štúdiu infračerveného vesmíru. Ana bola následne koordinátorkou Astronomických misií ESA. Venovala sa štúdiu a návrhu niekoľkých budúcich vesmírnych observatórií. V posledných rokoch Ana pracovala vo fascinujúcej oblasti výskumu exoplanét. Bola projektovou vedkyňou malej misie CHEOPS, ktorá sa začala koncom minulého roka. V súčasnosti je projektovou vedkyňou misie PLATO, ktorá bude hľadať exoplanéty podobné Zemi obiehajúce v obývateľných zónach hviezd ako je Slnko.

Webinár sa uskutoční v Stredu,[masked] o 15:00 na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky pre Anu Heras môžete klásť cez slido na adrese

https://www.sli.do/57724

Information in English

Webinar: PLATO, a space mission on the quest for new worlds

The webinar will be teleconferenced via Zoom at

https://zoom.us/j/7312925489

Date and time of the event: Wednesday, May 13, 2020 at 15:00

Abstract of webinar:

PLATO, a space mission on the quest for new worlds

The ESA PLATO mission will provide unprecedented data to study the diversity of exoplanets, with emphasis on small planets orbiting up to the habitable zones of bright Sun-like stars. PLATO will detect and characterise exoplanets down to Earth size using the transit method combined with ground-based radial velocity measurements, and determine the properties of the host stars through the study of stellar oscillations. The launch of PLATO is planned for 2026.

About the speaker:

Ana Heras is a scientist at the European Space Agency. She started her career as member of the science operations centre of the Infrared Space Observatory. Later she became deputy Project Scientist of the Herschel Space Observatory, which was dedicated to the study of the far-infrared universe. Subsequently, Ana was coordinator of ESA's Astronomy missions. She has been involved in the study and definition of several future space observatories. In the last years, Ana has worked in the fascinating field of exoplanets. She was Project Scientist of the small mission CHEOPS, which was launched in the end of last year. Currently she is Project Scientist of the PLATO mission, that will search for exoplanets similar to Earth orbiting in the habitable zones of stars like the Sun.