Misia Swarm a aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme

TUKE Space Forum
TUKE Space Forum
Public group

Online event

This event has passed

Details

Misia Swarm skúma Zemské magnetické pole. Žiaden z vesmírnych prieskumov magnetického poľa Zeme to doteraz nerobil tak detailne.

Webinár bude o tejto zaujímavej misii a osvetlí aj aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme, zahŕňajúce rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast intenzity poľa v oblasti Juhoatlantickej anomálie.

Misiu Swarm nám priblíži Chris Finlay z DTU Space, Technical University of Denmark.

O čom prednáška bude:

Cris Finlay k prednáške hovorí "Trio satelitov Swarm v súčasnosti vykonáva doteraz najpodrobnejší prieskum zemského magnetického poľa na nízkej obežnej dráhe Zeme. V tejto prednáške uvediem prehľad misie Swarm, opíšem, ako sa zozbierané údaje používajú na zostavenie globálnych modelov geomagnetického poľa a uvediem výsledky týkajúce sa nedávnych zmien v tejto oblasti. Patria sem nedávny rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast slabej oblasti magnetického poľa v južnom Atlantiku. Zameriam sa aj na dôsledky pre slabo pochopenú dynamiku jadra Zeme."

O prednášajúcom:

Chris Finlay je profesorom geomagnetizmu na DTU Space, Technical University of Denmark. Jeho práca sa zameriava na zmeny v zemskom magnetickom poli v časových mierkach od minút po tisícročia, skúmajúc pozorovacie aj teoretické aspekty. Má magisterský titul z fyziky na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii a titul PhD z geofyziky na University of Leeds vo Veľkej Británii. Pred nástupom na Dánsku technickú univerzitu v roku 2011 pracoval 5 rokov ako postdoktorandský vedecký pracovník a potom ako oberassistant v ETH v Zürichu. V roku 2010 bol hlavným autorom International Geomagnetic Reference Field a bol predsedom pracovnej skupiny IAGA V-MOD od roku 2011 do roku 2015. V roku 2012 mu udelili SEDI Doornbos Memorial Prize za vynikajúcu prácu na prieskume hlbokého vnútra Zeme. Vo veľkej miere pracuje s geomagnetickými pozorovaniami zo satelitov a pozemných observatórií, pomocou ktorých zisťuje štruktúru a dynamiku Zeme.

Webinár sa uskutoční v Stredu,[masked] o 15:00 na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Information in English

Webinar: The Swarm mission and recent changes in the Earth's magnetic field

The webinar will be teleconferenced via Zoom at

https://zoom.us/j/7312925489

Date and time of the event: Wednesday, June 10, 2020 at 15:00

Abstract of webinar:

Chris Finlay abot the webinar "The Swarm trio of satellites is presently carrying out the most detailed ever survey of the Earth's magnetic field for low-Earth-orbit. In this talk I will give an overview of the Swarm mission, describe how the collected data is used to build global models of the geomagnetic field, and present results concerning recent changes in the field. These include the recent rapid motion of the northern magnetic pole and the growth of a weak magnetic field region in the South Atlantic. Implications for the poorly understood dynamics of Earth's core will be discussed."

About the speaker:

Chris Finlay is Professor of Geomagnetism at DTU Space, Technical University of Denmark. His work focuses on changes in the Earth's magnetic field on time scales from minutes to millennia, exploring both observational and theoretical aspects. He has a Masters degree in Physics from the University of Oxford, UK and a PhD in Geophysics from the University of Leeds, UK. He worked for 5 years as a post-doctoral researcher and then as an oberassistant at ETH Zurich before joining the Danish Technical University in 2011. In 2010 he was lead author of the International Geomagnetic Reference Field and he was chair of the IAGA Working Group V-MOD from 2011 to 2015. In 2012 he was awarded the SEDI Doornbos Memorial Prize for outstanding work on the Earth's deep interior by a young scientist. He works extensively with geomagnetic observations from satellites and ground observatories using these to probe the structure and dynamics of the Earth.