This Meetup is past

20 people went

Location image of event venue

Details

1st Meetup @ VietStack

Chủ đề :

- Giới thiệu từ VietStack: Overview - Mục tiêu.

- Giới thiệu về Cloud Computing và OpenStack: tổng quan, mô hình triển khai, một số thông tin về thị trường Cloud tại Vietnam.

- Demo.