What we're about

Nhóm tình nguyện viên này là một nhóm lợi ích đặc biệt cho các chuyên gia trung tâm dữ liệu liên quan đến trên tiền đề, colocation, IaaS cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, quản lý cơ sở, IT nhà cung cấp phần cứng (chuyển đổi, lưu trữ, lưỡi, cáp), nhà cung cấp cơ sở dữ liệu trung tâm (UPS, PDU, làm mát, phòng cháy chữa cháy, DCIM), và như thế. trong Meetup của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ những suy nghĩ của chúng tôi về xu hướng công nghệ và ứng dụng trong các trung tâm dữ liệu Việt Nam. trong mỗi Meetup chúng tôi sẽ mời các chuyên gia để nói chuyện về các chủ đề nhất định. Xin đừng bỏ lỡ để làm mạng lưới với các chuyên gia trung tâm dữ liệu.

This volunteer group is a special interest group for data center professionals related to on-premise, colocation, IaaS cloud service provider, facility management, IT hardware vendor (switch, storage, blade, cabling), data center facility provider (UPS, PDU, cooling, fire protection, DCIM), and the like. In our meetup we will share our thoughts on technology trends and applications in Vietnam data centers. In every meetup we will invite experts to speak on certain subjects. Please don't miss to do networking with data center professionals.

Members (457)

Photos (12)