Lo que hacemos

MEETING POINT FOR CITIZENS & EXPERTS OF THE SMART CITY / PUNT DE TROBADA CIUTADANS I EXPERTS EN LA CIUTAT INTEL·LIGENT. Aquest grup, vol ser el punt de trobada de: ciutadans de Barcelona (Catalunya), experts, innovadors, emprenedors, proveïdors, ideòlegs, filòsofs i visionaris ...etc. amb voluntat de dibuixar la que serà la Ciutat Intel·ligent del futur (SMART CITY). En un context de alta densitat de població mundial, les concertacions humanes son cada cop mes nombroses i mes grans. La visió del grup es la d’aprofitat la "palanca de la tecnologia" per tal de fer la vida a les ciutats, mes eficient, mes justa, mes participativa, mes equitativa, amb la promoció de polítiques de disminueixin les desigualtats socials, amb les infraestructures adients al progressiu i rapit augment de la població i alhora preservant els bens naturals de la zona i zones adjacents. This group aims to be the meeting point: citizens of Barcelona (Catalonia), experts, innovators, entrepreneurs, suppliers, ideologues, philosophers and visionaries ... etc.. willing to draw out what the smart city of the future (Smart City). In a context of high population density worldwide, cities are becoming more numerous and larger. The group's vision is to leverage the "leverage technology" to make life in cities more efficient, more just, participatory, equitable, promoting policies to reduce social inequalities, with infrastructure suitable for the rapid and progressive increase in population while preserving the natural assets of the area and adjacent areas.

Miembros