Volgende Meetup

Fryske Les
Heeft een datum en tijd nodig
Ha goeie!! Kinst of bist do immen dy't oaren graach it Frysk bybringt? Dan ha'k hjir in moaie oprop foar dy. "Hallo, wy binne 5 famkes ut Amsterdam die graag Frysk willen leren spreken. We zijn op zoek naar een docent in de buurt die eens per twee weken in de avonduren les wil geven aan ons. We hebben allemaal een andere achtergrond en een ander (beginners)niveau in het Fries, dus die uitdaging zou je wel aan moeten kunnen als docent. Wat we graag willen leren is gesprekken voeren en daarvoor onze Friese woordenschat en grammatica uitbreiden. Mocht je je als leerling aan willen sluiten bij ons groepje: we verwelkomen heel graag andere enthousiastelingen." By ynteresse of info graach even maile nei: [masked]

Heeft een locatie nodig

    Vorige Meetups

    Wat we doen

    Wy ha dy prachtige kombo fan de fynste stêd en de moaiste taal fan Nederlân! Dy stêd sjogge wy gelokkich elke dei, mar hoe sit dat by dy mei dyn eigen taal? Ien kear yn de moanne organiseare wy in leuke jûn dy't ynspireard is op de Fryske taal & kultuur. Tink oan teater, muzyk, Frysk iten, sportferslach, moaie ferhalen en fansels in goeie buorrel. Bisto in Fries út Amsterdam of omstreken? Slút dy oan en kom in kear del!