Vorige Meetups

Wat we doen

Dutch:

De Jungle wil een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een leefbare en rechtvaardige wereld, nu en voor toekomstige generaties, door het bevorderen van het bewustzijn en de actieve betrokkenheid van de burgers.

De Jungle is de verbindende factor tussen creatieve en slimme mensen die innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en de bewuste burger voor wie de kwaliteit van leven voor iedereen, nu en later vooropstaat.

Een plek voor alle positief ingestelde mensen om mee te doen en mee te praten, ongeacht opleiding, afkomst, leeftijd en andere zaken die er niet toe doen. Tenslotte zijn het deze positief geladen mensen die samen een blijvende verbetering tot stand kunnen brengen.
Maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijfjes worden gevraagd om hun denkbeelden, nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen met het publiek te delen en bij te dragen aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Hierbij wordt met name uitgegaan van kleinschalige praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

English:
Jungle wants to contribute to the creation of a viable and just world, now and for future generations by promoting awareness and active involvement of citizens.

The Jungle is the link between creative and clever people who devise innovative solutions for social issues and conscious citizen to better the quality of life for everyone, now and later in life.

A place for all positive people to join in and talk to, regardless of education, race, age, gender and all other things that do not matter. Finally, it is these positively charged people who can bring about a lasting improvement together.

Socially concerned organizations and businesses are asked for their ideas, inventions and new developments to share with the public and to contribute to the launching of an awareness. It is mainly based on small-scale practical solutions to social issues.

Looking forward to meet you at one or more of our activities.

The team of Jungle Amsterdam