What we're about

中午食飯悶悶地, 不如識下新朋友, 生活多一D新鮮感. 不過講明先, 保險經紀或傳銷人就免進啦......
Pm 留Whatsapp 加入lunch buddy group, 一齊星期二食個 lunch

Upcoming events (4+)

Pm 留Whatsapp 加入lunch buddy group, 一齊星期二食個 lunch

集合尖咀飯腳, 夾埋唔同行業朋友傾計吹水

Pm 留Whatsapp 加入lunch buddy group, 一齊星期二食個 lunch

集合尖咀飯腳, 夾埋唔同行業朋友傾計吹水

Pm 留Whatsapp 加入lunch buddy group, 一齊星期二食個 lunch

集合尖咀飯腳, 夾埋唔同行業朋友傾計吹水

Pm 留Whatsapp 加入lunch buddy group, 一齊星期二食個 lunch

集合尖咀飯腳, 夾埋唔同行業朋友傾計吹水

Photos (29)