What we're about

Agile@Slovakia je skupinou ľudí, ktorí hľadali informácie o agilných technikách a v slovenských vodách našli len málo.

Sme skupina ľudí, ktorí aktívne používajú Scrum, TDD, Lean a snažia sa pomáhať s ich zavádzaním.

Skupina je otvorenou skupinou. Staňte sa jedným z nás.

Cieľom Agile@Slovakia je aktívne podporovať používanie agilných techník v praktickom živote a to nielen prezentáciami, ale aj pomocou pri používaní formou neformálnych stretnutí, seminárov a v neposlednom rade aj mentoringom, resp. koučingom.

EN:
Agile @ Slovakia is a group of people looking for information about agile techniques and found little in Slovak "waters".

We are a group of people who actively use Scrum, TDD, Lean and try to help with their implementation.

The group is an open group. Become one of us.

The aim of Agile @ Slovakia is to actively promote the use of agile techniques in practical life, not only through presentations, but also through the use of informal meetings, seminars and, last but not least, mentoring, resp. coaching.

Upcoming events

No upcoming events

Photos (3)