What we're about

Welcome to our Vietnamese language exchange in Austin!

Are you interested in working on your Vietnamese or English skills? Are you a Vietnamese speaker looking to help others learn Vietnamese? Are you an English speaker looking to help others learn English? Join our Meetup group!

Learn to speak Vietnamese or English in a fun environment. We will have casual conversation, a great time, and lots of laughs :) Bring a notebook or dictionary if you like!

All levels are welcome! Our group is new, so we’re open to feedback and suggestions on how to make this fun and beneficial for everyone.

Help support our restaurants by purchasing a beverage or a snack while we chat! Looking forward to meeting you!

Some Resources for Vietnamese Learners (https://docs.google.com/document/d/1P2pTGlHZCsJbKguK2yaiqjz3xdHJ_zVsS34kfK0nZVU/edit?usp=sharing) (Updated over the time)

Chào mừng các bạn đến với chương trình trao đổi Việt ngữ tại Austin!

Bạn có dự tính trau giồi kỹ năng sử dụng Việt ngữ hay Anh ngữ không? Bạn có phải là người Việt muốn giúp người khác học tiếng Việt không? Bạn có phải là người Mỹ muốn giúp người khác học tiếng Anh không? Mời bạn tham gia chương trình Hội Họp và Học Hỏi với chúng tôi!

Luyện nói tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong khung cảnh vui để học. Chúng tôi sẽ có đàm thoại giản dị trong không khí vui tươi, thoải mái, thú vị. Bạn có thể mang theo sổ tay ghi chép hoặc từ điển nếu muốn.

Mọi trình độ đều được hoan nghênh! Vì là nhóm mới thành lập, chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến và đề nghị nhằm phát triển chương trình cho hay hơn và hữu ích cho tất cả.

Chúng ta vừa trò chuyện vừa trợ giúp nhà hàng bằng cách mua nước uống hoặc thức ăn nhẹ.

Chúng tôi mong có cơ hội gặp gỡ các bạn!

Upcoming events (4+)

Weekly Vietnamese Class (Online)

Online event

This is a free online weekly class to learn Vietnamese.

The group has been running for over a year and we have more than a 100h of materials covering dozens of topics.

Level is beginner to intermediate, and we have had some very fluent non-native joining. But if you don't know the basics yet, you are still welcome to join.

We use Jitsi Meet to broadcast the class (similar to Google Meet/Zoom) and if it is your first time joining, please send a private message to the teacher to get the password. Then we have a live document that you can use to read and write, and generally a weekly homework to complete.

You’ll be learning some new vocabulary and sentences that could be used on a daily basis.

It's optional, but feel free to offer a coffee to the teacher: https://www.buymeacoffee.com/trinhtuyetmai

Weekly Vietnamese Class (Online)

Online event

This is a free online weekly class to learn Vietnamese.

The group has been running for over a year and we have more than a 100h of materials covering dozens of topics.

Level is beginner to intermediate, and we have had some very fluent non-native joining. But if you don't know the basics yet, you are still welcome to join.

We use Jitsi Meet to broadcast the class (similar to Google Meet/Zoom) and if it is your first time joining, please send a private message to the teacher to get the password. Then we have a live document that you can use to read and write, and generally a weekly homework to complete.

You’ll be learning some new vocabulary and sentences that could be used on a daily basis.

It's optional, but feel free to offer a coffee to the teacher: https://www.buymeacoffee.com/trinhtuyetmai

Weekly Vietnamese Class (Online)

Online event

This is a free online weekly class to learn Vietnamese.

The group has been running for over a year and we have more than a 100h of materials covering dozens of topics.

Level is beginner to intermediate, and we have had some very fluent non-native joining. But if you don't know the basics yet, you are still welcome to join.

We use Jitsi Meet to broadcast the class (similar to Google Meet/Zoom) and if it is your first time joining, please send a private message to the teacher to get the password. Then we have a live document that you can use to read and write, and generally a weekly homework to complete.

You’ll be learning some new vocabulary and sentences that could be used on a daily basis.

It's optional, but feel free to offer a coffee to the teacher: https://www.buymeacoffee.com/trinhtuyetmai

Weekly Vietnamese Class (Online)

Online event

This is a free online weekly class to learn Vietnamese.

The group has been running for over a year and we have more than a 100h of materials covering dozens of topics.

Level is beginner to intermediate, and we have had some very fluent non-native joining. But if you don't know the basics yet, you are still welcome to join.

We use Jitsi Meet to broadcast the class (similar to Google Meet/Zoom) and if it is your first time joining, please send a private message to the teacher to get the password. Then we have a live document that you can use to read and write, and generally a weekly homework to complete.

You’ll be learning some new vocabulary and sentences that could be used on a daily basis.

It's optional, but feel free to offer a coffee to the teacher: https://www.buymeacoffee.com/trinhtuyetmai

Past events (121)

Weekly Vietnamese Class (Online)

Online event

Photos (57)