Blockstackers Hồ Chí Minh Meetup

This is a past event

8 people went

Details

Đây là buổi họp nhóm thân mật giữa các Blockstackers tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mục đích buổi Meetup: kết thân và trao đổi chiến lược phát triển Blockstack tại Việt Nam.