What we're about

Business Agility Vietnam (BAV - Doanh nghiệp Linh hoạt Việt Nam) là thành viên của Business Agility Institute (Viện Doanh nghiệp Linh hoạt) toàn cầu. Cộng đồng là trái tim của Agility Business Institute. Cũng như các thành viên khác trong cộng đồng toàn cầu, Business Agility Vietnam phục vụ cho các nhu cầu cụ thể của các thành viên tại Việt Nam.

[Note: BAM meetings are conducted in Vietnamese. There are currently no arrangements for translation, sorry. Please do come long, there will usually be other English speakers. ]

BAV được thành lập bởi Dr. Cherry Vu. Cherry sẽ cùng một số leaders của các doanh nghiệp tại các địa phương tổ chức các hoạt động để hỗ trợ cộng đồng. BAV thường sẽ tổ chức các sự kiện tiếp cận nhỏ như các cuộc gặp gỡ hoặc hội thảo trực tuyến để nâng cao kiến thức của các doanh nghiệp theo chủ đề và giúp quá trình chuyển đổi tổ chức của các doanh nghiệp.

Mục đích của chúng tôi

Sự thay đổi cả về công nghệ và văn hóa hiện đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Do đó, các doanh nghiệp đang chuyển sang linh hoạt để sáng tạo, giảm chi phí và vẫn giữ vai trò trong một thị trường thay đổi.

Doanh nghiệp linh hoạt nắm lấy sự thay đổi. Sự linh hoạt trong cách vận hành doanh nghiệp thay đổi cách bạn tư duy, cách bạn làm việc và cách bạn tương tác với mọi người. Business Agility Vietnam quy tụ cộng đồng các doanh nghiệp linh hoạt thông qua các hội thảo trực tuyến và các cuộc gặp gỡ tại các địa phương.

Chúng tôi tạo ra một diễn đàn để chia sẻ về sự linh hoạt trong doanh nghiệp, trong các tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi tìm cách mang đến cảm giác cộng đồng, lan toả những những ý tưởng và tạo nguồn cảm hứng làm cho công việc tốt hơn, để đóng góp cho sự tiến bộ không ngừng của đất nước chúng ta.

Photos (8)