Next Meetup

Sessió 1: Presentació del cicle de tallers
En aquesta primera sessió presentarem el taller i els seus objectius. L'objectiu del taller és formar-nos per a construir un món millor, tant a nivell social com ecològic, de manera eficient i efectiva. El contingut és el fruit d'anys de recerca, per persones que ens hem iniciat amb tallers com aquests i després hem aprofundit en els diferents temes i polit les propostes d'acció. El format de les sessions es 30 min d'exposició i 1:30 de debat. Contribuir a un canvi social en positiu significa construir una societat on sigui més fàcil que les persones ens puguem sentir profundament felices i realitzades. Els ingredients principals per a la felicitat de les persones és sentir-nos connectades les unes amb les altres, i poder practicar la gratitud i la generositat. D'altra banda el que fa que ens sentim realitzades en la feina que fem és el sentit que li donem a la feina, poder-la realitzar amb autonomia i que ens ajudi a millorar el domini de les nostres habilitats. Mirar a la història amb una distància de desenes de milers d'anys ens permet observar que la majoria de societats durant la majoria de la història han potenciat aquests aspectes. Ens anima veure que la cultura dominant avui en dia basada en el mite de “l'homo economicus” ( individualisme, egoisme, competitivitat i agressivitat) és una anomalia. D'altra banda, durant els darrers segles, i mil·lennis, som moltes les que hem observat aquesta anomalia i hem intentat redreçar-la. Estudiar els seus èxits i fracassos ens ajudarà a avançar en la direcció correcta i de manera més ràpida. A més de “l'homo economicus” veurem també altres “fets” que coneixem i considerem claus en la història en realitat succeïren de manera molt diferent, o fins i tot oposada. Valorarem com aquestes mites ens dificulten imaginar i construir alternatives viables i estables, i com la construcció de narratives més fidels a la història ens ajudaria. Veurem també com molt sovint accions curtplacistes, que pretenen millorar una situació a curt termini, empitjoren a la llarga. Veurem com sovint les accions que a empitjoren les condicions de vida dels individus son paradoxalment les que tenen més èxit col·lectivament. També veurem com és de comú esmerçar grans esforços en accions que tenen poc o gens impacte, i molt efímer, i en canvi esmerçar pocs o gens esforços en accions que podrien tenir un gran impacte, i estable. I conclourem amb una proposta de síntesis de les coses que han funcionat millor amb elements que, esperem, ens permetin evitar les errades comeses anteriorment. [ properament afegirem aquí un enllaç a una explicació més extensa i material de referència (videos, articles i llibres) ]

OLAB [OPEN Laboratory]

L'Arc de Sant Ramon del Call 6 · Barcelona

What we're about

(En Català més avall) Living Commonly (http://livingcommonly.org)is an organization to help transform the society into a new one based on values such as love, peace, selflessness, community, ecology, desire, passion ... rather than the current values of individualism, selfishness, violence, war and plundering.

Our strategy consists in getting together those of us who are like minded, building trust relationships, and progressively sharing resources and building mutual suport schemes. In this way we'll prove that a gift-based economy is much more rewarding and efficient than a competitive one, which will make more people attracted to the change.

We do the following activities:

1) study groups / workshops to build a shared understanding of patterns of oppression, historical and present, as well as tools for liberation

2) Visiting similar projects near Barcelona to get inspired on how to build a community based on a gift economy

3) Fun, healty and bonding activities: hiking, playing games, music jams, yoga, meditation, ...

4) Funding through social entrepreneurship: we transform each of our needs from a potential expense to a source of income by creating a company that provides such goods or services for free to the community. For example we'll solve our housing needs creating an Ethical Real State company which trades apartments in the market and invests the benefits in housing for the community. Another example: we'll solve our nutrition needs with a healthy catering and restaurants company which will sell meals to events and give it for free to the members of the community. And so on for each of the needs of the community.

5) Other funding activities: securing grants, membership fees, philanthropy, etc.

Join now and be an agent of change! :)

CREEM AQUI I ARA UN MÓN AMB ELS VALORS QUE VOLEM

Living Commonly (http://livingcommonly.org) és una organització per ajudar a transformar la societat en una de nova basada en valors com amor, pau, altruisme, comunitat, ecologia, desig, passió … en lloc dels valors actuals d’individualisme, egoisme, violència, guerra i pillatge.

Organitzem les següents activitats:

1) grups d'estudi / tallers per a construir un coneixement compartit sobre patrons d'opressió, històrics i actuals, així com eines per a l'alliberament.

2) Visites a projectes similars propers a Barcelona per a inspirar-nos en com construir una comunitat basada en una economia del regal.

3) Activitats divertides, saludables, i enfortidores de vincles: excursions, jocs, jams musicals, ioga, meditació,...

4) Finançament a través de l'emprenedoria social: transformem cada una de les nostres necessitats de una despesa potencial a una font de finançament creant una empresa que proveeix tals bens o serveis gratis a la comunitat. Per exemple, solucionarem les nostres necessitats d'habitatge amb una Immobiliària Ética que comercialitza apartaments al mercat i inverteix els beneficis en habitatge per la comunitat. Un altre exemple: solucionarem les nostres necessitats de nutrició amb una empresa de catering i restauració saludable que ven àpats a diferents esdeveniments, i els dona gratis als membres de la comunitat. I el mateix per a la resta de necessitats de la comunitat.

5) Altres activitats de finançament: aconseguir subvencions, quotes de socis, filantropia, etc.

Uneix-te al grup ara i sigues un agent del canvi! :)

Members (365)

Photos (38)