What we're about

Y prif amcan y grŵp hwn yw cymdeithasu mewn digwyddiadau Cymraeg: theatr, sinema, cerddoriaeth, gwyliau, comedi…a defnyddio ein Cymraeg!

The main aim of this group is for socialising at Welsh language events: theatre, cinema, music, festivals, comedy, ad-hoc meetups.... and use our Welsh!!

Os ydych chi'n rhugl, yn dysgu neu heb siarad Cymraeg ers achau, mae croeso i bawb ac mae'r grŵp am ddim i ymuno.

Whether you are fluent, learning or haven’t spoken Welsh for a while, all are welcome and the group is free to join.

Bydd rhai digwyddiadau yn gofyn am brynu tocynnau, costau teithio neu gostau ar gyfer bwyd a diod. Bydd y rhain yn cael eu nodi yn glir ym manylion y digwyddiad.

Some events will require purchase of tickets, travel costs or expenses for food and drink. These will be clearly stated in the event details.

Mae croeso i unrhywun drefnu a chynnal digwyddiad calender neu anfon y manylion ataf i drefnu ar eich rhan

Anyone is welcome to schedule and host a calender event anywhere in Wales or to send me the details to schedule on your behalf.

Past events (13)

Y Cyfrif Lawr

Location visible to members

Y Cyfrif Lawr

Location visible to members

Y Cyfrif Lawr

Location visible to members

Ymarfer siarad Cymraeg

Location visible to members

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (72)

This content is available only to members