What we're about

(English introduction after the Finnish one!)

* * *

Tämän Meetupin tarkoituksena on koota yhteen ihmisiä, jotka haluaisivat kokeilla uudenlaista modernia heimoelämää.

* * *

Heimoprosessi

Heimoprosessi on yhteisösuunnittelun kokeilu, joka tutkii mahdollisuuksia organisoida ja suunnitella ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä uudenlaisilla tavoilla. Tarkoituksena on muodostaa moderneja heimoja, jotka tuovat uudenlaisia yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vuorovaikuttamisen elementtejä jäsentensä elämään. Tavoitteena ei ole muuttaa omaa elämää dramaattisesti, vaan tuoda hienovaraisella tavalla jotakin lisää omaan elämään.

Prosessin käynnistämää heimoa voi verrata perinteiseen sukuun ja oman heimon jäseniä sukulaisiin. Samalla tapaa kuin suku on usein ihmisen elämässä jossakin taustalla tuomassa turvaa sekä tarjoamassa apua ja läsnäoloa tarpeen vaatiessa, myös heimo voi muodostua jäsenilleen vastaavaksi tukiverkoksi.

Miten heimot käytännössä toimivat?

Heimojen perustoimintaa ovat erilaiset tapaamiset ja kokoukset sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Jokainen heimo suunnittelee omaa toimintaansa myös itsenäisesti, mutta prosessin kehittäjien suositus on, että heimo järjestää heimokokouksen esimerkiksi kerran kuukaudessa ja pienimuotoisempia tapaamisia aina tarpeen vaatiessa. Heimokokous voi olla hyvin vapaamuotoinen ja tapahtua vaikkapa puistossa, metsässä tai yökerhossa myös siten, että heimon jäsenet ovat paikalla sovitusti, vaikka eivät välttämättä edes toistensa seurassa. Pienimuotoisemmilla heimotapaamisilla viitataan n. 2–7 heimojäsenen rentoihin tapaamisiin, jotka voivat toteutua kahvilassa, lenkillä tai vaikkapa jonkun kotona.

Tapaamisten rytmi voidaan sopia vaikka siten, että kukin heimolainen järjestää kerran kuussa heimotapaamisen ja kerran kuussa osallistuu sellaiseen. Sekä kokousten että tapaamisten olennaisimmat tarkoitukset ovat yhteisöllisyys sinänsä, läsnäolo ja syvällinen tutustuminen. Erityisesti myöhemmässä vaiheessa tapaamisilla voi olla myös muita sisältöjä ja päämääriä, jotka voivat olla heimon sisäisiä tai heimoprosessin kehittäjien tarjoamia mahdollisuuksia.

Heimojen ja heimojäsenten vuorovaikutus voi tapahtua spontaanisti ja määrittelemättömällä tavalla ja/tai erilaisten inspiroivien ja kasvattavien leikkien kautta, joita heimoprosessin hallinto kehittää heimoille virikkeeksi ja viihteeksi. Osa vuorovaikutuksesta voi olla myös hyvin käytännöllisen tarpeen määrittämää, vaikkapa vaihtokauppaa yhteisistä autokyydeistä lastenhoitoapuun tai pyörän korjaukseen. Heimot voivat järjestää matkoja, juhlia tai vaikkapa heimon omia rituaaleja. Olennaisena lähtökohtana on, että jokainen heimo suunnittelee oman toimintansa haluamallaan tavalla ja myös säätää demokraattisesti sen intensiteettiä ja fokusta. Tähän suunnitteluun tarjotaan prosessin kehittäjien toimesta erilaisia välineitä kuten lomakkeita, joiden avulla suunnittelu ja äänestäminen tapahtuu mahdollisimman kevyesti ja nopeasti.

Luettelo heimon mahdollisista hyödyistä, toimista ja tavoitteista:

- kokemus ja ajatus heimoon kuulumisesta

- yhteisöllinen tuki ja sosiaalinen aktiivisuus

- heimoystävyydet

- viihde- ja viriketoiminta (retket, matkat, illanvietot, juhlat ym.)

- käytännön apu (muutto, kuljetus, lastenhoito ym.)

- heimolaisten erilaisten taitojen ja kykyjen vaihtokauppa

- terapeuttiset hyödyt ja ihmisenä kasvaminen

- etäyhteisö (virtuaalinen läsnäolo)

- prosessin kehittäjien tarjoamat inspiroivat vuorovaikutusmenetelmät ja leikit sekä kasvattavat prosessit

- uudenlaisen elämisen mallin kehittäminen ja siihen osallistuminen

- heimoprosessin isommat tilaisuudet, jotka yhdistävät kaikki heimoja

- et cetera...

Kyse on siis todellisesta yhteisöllisyydestä, mutta samalla viihteellisestä leikistä sekä jossain määrin myös kuin virallisesta rakenteesta, jonka vastine voisi olla yhdistys tai osuuskunta. Heimot voivat keskenään myös päättää perustaa esimerkiksi yhdistyksen, jos jonkinlaiseen viralliseen toimintaan on tarve. Tällöin heimo ei siis kuitenkaan muutu yhdistykseksi, vaan se on edelleen heimo, joka on sen lisäksi perustanut yhdistyksen.

Muiden päämääriensä lisäksi heimoprosessi on periaatteellisuuden tasolla luotu edistämään hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä sekä lisäämään rakkauden ja välittämisen määrää maailmassa ja toivomme kaikkien osallistujien virittyvän yhdessä tämän päämäärän mukaisella tavalla parhaansa mukaan.

Tervetuloa mukaan!

* Prosessin alkuvaiheista on tehty sosiologian gradu.

* Tutustu ja tykkää: facebook (https://www.facebook.com/Heimo-prosessi-111567777121399)

* Prosessin blogi: blogspot (http://heimoprosessi.blogspot.com)

_______________________________________________________________________

Tribal process

The Tribal process is an experiment in community design that explores opportunities to organize and plan human interaction and community in new ways. The aim is to form modern tribes that bring new elements of community and social interaction into the lives of their members. The goal is not to change one's own life dramatically, but to bring something more to your own life in a subtle way.

The tribe initiated by the process can be compared to the traditional family and the members of the family to relatives. In the same way that a family is often in the background in a person's life providing security and providing help and presence where necessary, the tribe can also become a support network for its members.

How do tribes function in practice?

The basic activities of the tribes include different meetings, both face-to-face and virtually. Each tribe plans their own activities independently, but it is recommended by the developers of the process that the tribe organizes a tribal meeting, for example, once a month, and smaller meetings whenever needed. The tribal meeting can be very informal and take place, for example, in a park, in a forest or in a nightclub, so that the members of the tribe are present as agreed, although not necessarily even with each other. Smaller tribal meetings refer to the casual meetings of about 2–7 tribal members, which can take place in a café, in nature or at home.

The rhythm of the meetings can be agreed for example so that each tribal member organizes a tribal meeting once a month and once a month attends another. The main purposes of both kinds of meetings are: communality in itself, presence and in-depth familiarity. Especially at a later stage, meetings may also have other content and goals, which can be decided within the tribe or suggested by the process developers.

The interaction between tribes and tribal members can take place spontaneously and in an indeterminate manner and/or through various inspiring and educational games that the tribal administration develops for tribes as a stimulus and entertainment. Some of the interactions can also be defined by a very practical need, for example, a trade from common car rides to childcare or bike repair. Tribes can organize trips, celebrations, or even the tribe's own rituals. The essential premise is that each tribe plans its own activities as they see fit and also democratically adjusts its intensity and focus. This design is provided by process developers with a variety of tools, such as special forms, that allow planning and voting to be done as lightly and quickly as possible.

List of potential benefits, actions and objectives of belonging in a tribe:

- the feeling of being part of a tribe

- community support and social activity

- tribal friendships

- entertainment and recreational activities (Käännös kielelle Englanti. excursions, tours, celebrations, etc.)

- practical assistance (moving, transport, childcare, etc.)

- exchange of different skills and abilities of tribespeople

- therapeutic benefits and personal growth

- remote community (virtual presence)

- inspirational interaction methods, games and processes aiding personal growth offered by process developers

- participating in developing and experimenting in a new model of living

- the inter-tribal opportunities of the process

et cetera...

The Tribal process is therefore a real community, but at the same time entertainment. It is, to some extent, also as a formal structure equivalent of an association or a cooperative. Tribes can also decide among themselves to establish an association, for example, if there is a need for some form of formal activity. In this case, however, the tribe does not become an association, but is still a tribe that has also established an association.

In addition to its other goals, the tribal process has been created at the level of principle to promote goodness, fairness and honesty and to increase the amount of love and caring in the world, and we hope that all participants will tune together accordance with this objective in the best of their abilities.

Welcome aboard!

* A Master’s thesis in Sociology has been done related to the first phase of the process.

* Check out and like: facebook (https://www.facebook.com/Heimo-prosessi-111567777121399)

* Blog: blogspot (http://heimoprosessi.blogspot.com/)

Upcoming events (5)

Heimoprosessin etäesittely / Long Distance Briefing on Tribe Process

Uutta heimoa rakennetaan, tule mukaan sitä muodostamaan!

Tapaamisessa esitellään prosessia, tutustutaan toisiimme ja edetään kohti heimon perustamista. Yleisen tilanteen vuoksi viikoittaiset heimotapaamiset pidetään tietysti etänä. Alustana käytämme tällä hetkellä Skypeä. Tarkemman tiedon saat ilmoittautumalla tapaamiseen.

Tervetuloa!

***

The first two tribes have been formed and are operating creatively yet adhering to the restrictions on encounters. Time for the next group to begin! Jump in and join a new adventure in community building! Due to the current situation, the tribal gatherings will be held online. For now we are using Skype. You'll receive detailed info once you've joined the meeting.

Welcome!

Heimoprosessin etäesittely / Long Distance Briefing on Tribe Process

Uutta heimoa rakennetaan, tule mukaan sitä muodostamaan!

Tapaamisessa esitellään prosessia, tutustutaan toisiimme ja edetään kohti heimon perustamista. Yleisen tilanteen vuoksi viikoittaiset heimotapaamiset pidetään tietysti etänä. Alustana käytämme tällä hetkellä Skypeä. Tarkemman tiedon saat ilmoittautumalla tapaamiseen.

Tervetuloa!

***

The first two tribes have been formed and are operating creatively yet adhering to the restrictions on encounters. Time for the next group to begin! Jump in and join a new adventure in community building! Due to the current situation, the tribal gatherings will be held online. For now we are using Skype. You'll receive detailed info once you've joined the meeting.

Welcome!

Heimoprosessin etäesittely / Long Distance Briefing on Tribe Process

Uutta heimoa rakennetaan, tule mukaan sitä muodostamaan!

Tapaamisessa esitellään prosessia, tutustutaan toisiimme ja edetään kohti heimon perustamista. Yleisen tilanteen vuoksi viikoittaiset heimotapaamiset pidetään tietysti etänä. Alustana käytämme tällä hetkellä Skypeä. Tarkemman tiedon saat ilmoittautumalla tapaamiseen.

Tervetuloa!

***

The first two tribes have been formed and are operating creatively yet adhering to the restrictions on encounters. Time for the next group to begin! Jump in and join a new adventure in community building! Due to the current situation, the tribal gatherings will be held online. For now we are using Skype. You'll receive detailed info once you've joined the meeting.

Welcome!

Heimoprosessin etäesittely / Long Distance Briefing on Tribe Process

Uutta heimoa rakennetaan, tule mukaan sitä muodostamaan!

Tapaamisessa esitellään prosessia, tutustutaan toisiimme ja edetään kohti heimon perustamista. Yleisen tilanteen vuoksi viikoittaiset heimotapaamiset pidetään tietysti etänä. Alustana käytämme tällä hetkellä Skypeä. Tarkemman tiedon saat ilmoittautumalla tapaamiseen.

Tervetuloa!

***

The first two tribes have been formed and are operating creatively yet adhering to the restrictions on encounters. Time for the next group to begin! Jump in and join a new adventure in community building! Due to the current situation, the tribal gatherings will be held online. For now we are using Skype. You'll receive detailed info once you've joined the meeting.

Welcome!

Photos (8)