What we're about

(For english press #2... or scroll down :) )
"Zamiast pytać jak możemy 'robić' skalowany Agile w specyfice naszej złożonej organizacji, zadajmy sobie inne, głębsze pytanie: Jak możemy uprościć naszą organizację, aby stała się zwinna"?

Scrum Guide opisuje ramę pracy pojedyńczego zespołu pracującego nad jednym produktem. Gdy zachodzi potrzeba zwiększenia liczby zespołów pracujących nad jednym Produktem, pojawia się wiele nowych pytań. LeSS Warsaw meetup jest miejscem, gdzie te pytania można zadać, przedyskutować i wspólnie opracować właściwe rozwiązania/eksperymenty.

Dla kogo?
Ten meetup jest przeznaczony dla ludzi biznesu, profesjonalistów, inżynierów, entuzjastów zwinności. Dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem produktu w dużej skali, upraszczaniem organizacji i podnoszeniem jej adaptacyjności - kluczowej cechy innowacyjnych, szybko rozwijających się firm działających na dynamicznym rynku technologicznym.

Czym jest LeSS?
Large-Scale Scrum (LeSS) nie jest nowym i ulepszonym Scrumem. LeSS to odnajdywanie sposobów zastosowania pryncypiów, przeznaczenia, elementów i elegancji Scruma w dużej skali, w jak najprostszy możliwy sposób.

Dlaczego LeSS?
Bo robi różnicę. Nie jest "kolejną metodologią/metodyką/metodą". LeSS zmniejsza wysiłek wytwarzania oprogramowania, eliminuje dysfunkcje organizacyjne, tworzy niezwykle efektywną organizację silnie zorientowaną biznesowo i o fantastycznej, inżynieryjnej kulturze pracy.

Czy meetup jest tylko o Scrum i LeSS?
Absolutnie nie :) Interesują nas wszelkie tematy związane z pracą wielu zespołów, (de)skalowaniem organizacji, pryncypiami zwinności tj. myślenie systemowe, teoria kolejek i ograniczeń, myślenie Lean etc. Ponadto, jak najbardziej interesują nas tematy techniczne, rozwiązania, praktyki, wytyczne umożliwiające tworzenie cyfrowych produktów w dużej skali.

----------------ENGLISH-----------------
Rather than asking, “How can we do agile at scale in our complex and awkward organization?”, ask a different and deeper question, “How can we simplify the organization, and be agile rather than do agile?”

Scrum Guide describes the framework for a single team working on one product. When there is a need to increase the number of teams working on one Product, many new questions arise. LeSS Warsaw meetup is a place where these questions can be asked, discussed and collaboratively develop the right solutions / experiments.

For whom?
This meetup group is intended for business people, professionals, engineers, enthusiasts of Agility. For anyone interested in creating a product on a large scale, simplifying the organization and increasing its adaptiveness - a key feature of innovative, fast-growing companies operating on the dynamic digital market.

What is LeSS?
Large-Scale Scrum (LeSS) isn’t new and improved Scrum. Rather, it’s about figuring out how to apply the principles, purpose, elements, and elegance of Scrum in a large-scale context, as simply as possible.

Why LeSS?
Because it makes a difference. It is not "another methodology/method". LeSS reduces the effort of software development, eliminates organizational dysfunctions, creates an extremely effective business-oriented organization and fantastic engineering work culture.

Is the meetup only about Scrum and LeSS?
Absolutely not :) We are interested in all topics related to the work of many teams for one Product, (de) scaling organization, the principles of agility, ie. system thinking, queueing theory, the theory of constraints, Lean thinking, etc. In addition, we are very interested in technical topics, solutions, practices, and guidelines for creating digital products on a large scale.

Upcoming events (1)

LeSS Conference in Warsaw

Needs a location

[ANG below]
Cześć,
Chciałem zaprosić cię na konferencję LeSS, która w tym roku odbędzie się w Warszawie :)

Będzie do niepowtarzalna okazja, aby spotkać wielu doświadczonych "upraszczaczy organizacji" i promotorów podejścia Large-Scale Scrum.
Będzie to także jedna z niewielu okazji, aby spotkać samego Craiga Larmana i Basa Vode i to w Polsce :)

LeSS Conference to konferencja bazująca na zespołach. Uczestnicy będą zorganizowani w 8-osobowe zespoły i będą pracować zespołowo :)
Na konferencji będzie można posłuchać wykładów oraz uczestniczyć w warsztatach. Wykorzystana będzie też technika Open Space, w której uczestnicy sami proponują dyskusje na interesujące ich tematy, dzielą się wiedzą i współtworzą wartość.

Link do konferencji:
https://less.works/conferenza/conferences/2022-less-conference-warsaw-8

Uwaga! Jest tylko 200 miejsc, więc śpiesz się :)

Jestem współroganizatorem konferencji, więc w razie pytań, pisz do mnie śmiało na: [masked]

Do zobaczenia!

-----------------
Hi,
I would like to invite you to the LeSS Conference, which will be held in Warsaw, Poland this year :)

It will be a unique opportunity to meet many experienced "organization simplifiers" and promoters of the Large-Scale Scrum.
It will also be one of the few opportunities to meet Craig Larman and Bas Vode himself in Poland :)

The LeSS Conference is a team-based conference. Participants will be organized into 8-person teams and will work as a team :)
At the conference, you will be able to listen to lectures and participate in workshops. The Open Space technique will also be used, in which the participants themselves propose discussions on their own topics, share knowledge and co-create value.

Link to the conference:
https://less.works/conferenza/conferences/2022-less-conference-warsaw-8

Attention! There are only 200 seats so hurry up :)

I am a conference co-organizer, so if you have any questions, feel free to contact me at: [masked]

See you there!

Photos (86)

Find us also at