What we're about

(For english press #2... or scroll down :) )
"Zamiast pytać jak możemy 'robić' skalowany Agile w specyfice naszej złożonej organizacji, zadajmy sobie inne, głębsze pytanie: Jak możemy uprościć naszą organizację, aby stała się zwinna"?

Scrum Guide opisuje ramę pracy pojedyńczego zespołu pracującego nad jednym produktem. Gdy zachodzi potrzeba zwiększenia liczby zespołów pracujących nad jednym Produktem, pojawia się wiele nowych pytań. LeSS Warsaw meetup jest miejscem, gdzie te pytania można zadać, przedyskutować i wspólnie opracować właściwe rozwiązania/eksperymenty.

Dla kogo?
Ten meetup jest przeznaczony dla ludzi biznesu, profesjonalistów, inżynierów, entuzjastów zwinności. Dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem produktu w dużej skali, upraszczaniem organizacji i podnoszeniem jej adaptacyjności - kluczowej cechy innowacyjnych, szybko rozwijających się firm działających na dynamicznym rynku technologicznym.

Czym jest LeSS?
Large-Scale Scrum (LeSS) nie jest nowym i ulepszonym Scrumem. LeSS to odnajdywanie sposobów zastosowania pryncypiów, przeznaczenia, elementów i elegancji Scruma w dużej skali, w jak najprostszy możliwy sposób.

Dlaczego LeSS?
Bo robi różnicę. Nie jest "kolejną metodologią/metodyką/metodą". LeSS zmniejsza wysiłek wytwarzania oprogramowania, eliminuje dysfunkcje organizacyjne, tworzy niezwykle efektywną organizację silnie zorientowaną biznesowo i o fantastycznej, inżynieryjnej kulturze pracy.

Czy meetup jest tylko o Scrum i LeSS?
Absolutnie nie :) Interesują nas wszelkie tematy związane z pracą wielu zespołów, (de)skalowaniem organizacji, pryncypiami zwinności tj. myślenie systemowe, teoria kolejek i ograniczeń, myślenie Lean etc. Ponadto, jak najbardziej interesują nas tematy techniczne, rozwiązania, praktyki, wytyczne umożliwiające tworzenie cyfrowych produktów w dużej skali.

----------------ENGLISH-----------------
Rather than asking, “How can we do agile at scale in our complex and awkward organization?”, ask a different and deeper question, “How can we simplify the organization, and be agile rather than do agile?”

Scrum Guide describes the framework for a single team working on one product. When there is a need to increase the number of teams working on one Product, many new questions arise. LeSS Warsaw meetup is a place where these questions can be asked, discussed and collaboratively develop the right solutions / experiments.

For whom?
This meetup group is intended for business people, professionals, engineers, enthusiasts of Agility. For anyone interested in creating a product on a large scale, simplifying the organization and increasing its adaptiveness - a key feature of innovative, fast-growing companies operating on the dynamic digital market.

What is LeSS?
Large-Scale Scrum (LeSS) isn’t new and improved Scrum. Rather, it’s about figuring out how to apply the principles, purpose, elements, and elegance of Scrum in a large-scale context, as simply as possible.

Why LeSS?
Because it makes a difference. It is not "another methodology/method". LeSS reduces the effort of software development, eliminates organizational dysfunctions, creates an extremely effective business-oriented organization and fantastic engineering work culture.

Is the meetup only about Scrum and LeSS?
Absolutely not :) We are interested in all topics related to the work of many teams for one Product, (de) scaling organization, the principles of agility, ie. system thinking, queueing theory, the theory of constraints, Lean thinking, etc. In addition, we are very interested in technical topics, solutions, practices, and guidelines for creating digital products on a large scale.

Upcoming events (1)

[Warsztat] Modelowanie "Zwinnej" organizacji (w skali)

Ergo Digital IT GmbH

Różne organizacje stosują różne praktyki Agile. Niektórym udaje się znaleźć sposoby na poprawę, ale niewielu zmienia swoje organizacje świadomie. "Ślepe" podążanie za kolejnym frameworkiem (szczególnie do skalowania), lub modyfikacja zasad jakiejś metody "aby bardziej pasowała do naszej kultury" jest... ryzykowne. Zamiast eksperymentować "na ślepo", naucz się techniki modelowania Złożonych Systemów Adaptacyjnych (którymi notabene są Organizacje). Zrozum interakcje zachodzące w złożonym systemie i wykorzystaj zdobytą wiedzę do projektowania usprawnień organizacyjnych, eliminacji strat, redukcji kosztów, czy budowania pożądanej kultury. *DLA KOGO:* Spotkanie jest przede wszystkim dedykowane: - Managerom / Scrum Masterom / Agile Coachom / ... - Osobom zainteresowanym świadomym budowaniem organizacji właściwie zoptymalizowanej pod stawiane cele - Właścicielom rosnących, rozwijających się startupów chcących zachować kulturę startupu w większej skali - Osobom pracującym na codzień nad usprawnianiem istniejących, stabilnych organizacji (bez względu na ich rozmiar) *PROWADZĄCY:* Krzysztof Niewiński (Agile Coach @ ProCognita, CSP, PSM3, LeSS Trainer Candidate) https://www.linkedin.com/in/krzysztofniewinski/ *CO BĘDZIEMY ROBIĆ:* Podczas warsztatu potraktujemy nasze organizacje jako Złożone Systemy Adaptacyjne, poznamy troszkę teorii i metodę, aby je nieco "okiełznać". Wykonamy serię ćwiczeń modelujących, które pomogą nam w odpowiedzi na trudne pytania związane z projektowaniem organizacji, pracą zespołów, procesami i ich wpływem na stawiane cele np.: - Jaki framework (do skalowania) wybrać? - Jakie zespoły są "lepsze": komponentowe (wyspecjalizowane) czy feature'owe (ogólne, cross-komponentowe)? - Czy lepiej posiadać Backlog per zespół, czy lepiej jak wiele zespołów realizuje prace z jednego Backlogu? - Czy dbanie o jakość kodu jest opłacalne? A co jeśli nie mamy na to czasu? No i jak to pokazać? - Czy warto mieć formalnego Lidera zespołu? - Czy warto mieć dedykowane role np. architekta / analityka... czy lepiej nie mieć formalnych ról? - Jaki wpływ na prędkość realizacji mają deadline'y? - Jak lepiej robić projekty Agile? - etc.

Past events (2)

"Outcome based backlogs" (Jurgen De Smet) (EN)

Ergo Digital IT

Photos (17)

Find us also at