Skip to content

LegalTech w Polsce z oddali / LegalTech in Poland from a distance

Photo of
Hosted By
Tomasz Z.
LegalTech w Polsce z oddali / LegalTech in Poland from a distance

Details

The meeting will be divided into 2 parts - the first in English, the second in Polish. Details below.

English version of the full description of the meeting - see below

Agenda (każde wystąpienie do 15 min):

Część pierwsza w j. angielskim (wystąpienia i dyskusja):

1) Mariana Hagström - Founder & CEO, Avokaado -
Successful legal tech implementation: proven use cases and worked-out methodology for law firms and in-house legal teams
2) HUGO.legal - chmurowy marketplace i chatboty dla prawników z Estonii
3) Roman Kaczyński - Legito - Inteligentne dokumenty z Czech
4) Roman Koch - Bridgestone - Doświadczenia z testowania narzędzi AI do analizy umów
5) SingleCase - czeska platforma do zarządzania kancelarią - dlaczego najlepsze kancelarie w Czechach i Słowacji zaczynają korzystać z SingleCase?
6) Amberlo - case study - jak polska kancelaria zwiększyła liczbę billowalnych godzin o ponad 25% - oprogramowanie do zarządzania kancelarią z Litwy

Część druga w j. polskim

7) Pergam.in - Kuba Barwaniec i Eliza Rejter - Digitalizacja zawierania umów w procesie wsparcia sprzedaży - case study wdrożenia Pergaminu w spółce Prowitowi SA (Grupa Aegon).
8) Anna Atanasow - Head of Legal Huuuge Games - Jakie są potrzeby działu prawnego - perpektywa prawnika przedsiębiorstwa
9) Cyfrowaspolka.pl by Cross.pl - zarządzanie spółkami w jednym miejscu

Jest to pierwsze z cyklu 3 planowanych spotkań (kolejne 18 listopada i 10 grudnia) poświęconych zasadniczo prezentacji produktów z Katalogu LegalTech Polska (https://legaltechpolska.pl/katalog-legaltech-polska/).

Każda prezentacja potrwa około 10-15 minut, w tym czas na pytania.

Pytania można zadawać poprzez chat, a także w bezpośredni sposób.

Zachęcam do uczestniczenia w naszej legaltechowej społeczności.

Udział w spotkaniu poprzez Webex - link dostępny będzie dla tych, którzy potwierdzą udział.

Partnerem spotkania jest kancelaria Bird & Bird (https://www.twobirds.com/pl) , która udostępniła system Webex do organizacji spotkań online.

__________________________________________________________
Agenda (each presentation up to 15 minutes):

Part one - in English

1) Mariana Hagström - Founder & CEO, Avokaado -
Successful legal tech implementation: proven use cases and worked-out methodology for law firms and in-house legal teams
2) HUGO.legal - SaaS enabled marketplace of lawyers and lawbots from Estonia
3) Roman Kaczyński - Legito - intelligent documents from the Czechia
4) Roman Koch - Bridgestone - Experience from testing AI tools for contract analysis
5) SingleCase - law firm management platform from Czechia - Why the most successful law firms in Czechia and Slovak switch to SingleCase?
6) Amberlo - Case study: how a Polish law firm has increased billable hours by more than 25% - software for managing a law firm from Lithuania

Part two - in Polish

7) Kuba Barwaniec (Pergamin) and Eliza Rejter (Profitowi SA) - Digitalisation of contracts in the sale support - case study of Pergamin's implementation in Profitowi SA (Aegon Group).
8) Anna Atanasow - Head of Legal Huuuge Games - What are the needs of legal department - inhouse lawyer perspective
9) Cyfrowaspolka.pl by Cross.pl - managing corporate matters in one place

This is the first in a series of 3 planned meetings (the next ones on 18 November and 10 December) devoted to the presentation of products from the LegalTech Polska Catalogue (https://legaltechpolska.pl/katalog-legaltech-polska/).

Each presentation will take about 10-15 minutes, including time for questions.

Questions can be asked through the chat and also in a direct way.

I encourage you to participate in our legal tech community.

Participation in the meeting via Webex - the link will be available for those who confirm their participation.

Law firm Bird & Bird is a partner of the meeting (https://www.twobirds.com/pl) providing Webex system for organizing meetings online.
Online event
This event has passed