Past Meetup

מפגש פיתוח

This Meetup is past

28 people went

Details

שימו לב: יש להביא תעודה מזהה כדי להכנס לבניין!

מוזמנים לבוא ולעבוד על כל מה שהוא קוד פתוח!

דוגמאות לפעילויות (לא מחייב):

- תחזוקת תשתיות ואתרי אינטרנט של העמותה (הזדמנות ללמוד תשתיות)
- תכנות בזוג (Pair Programming) בקוד פתוח
- פיתוח קוד פתוח
- תרגום לעברית של פרויקטים
- ביצוע בדיקות תוכנה לפרויקטים
- למידה של נושאי קוד פתוח או טכנולוגיות שמשמשות פרויקטים
- מציאת חונך או נחנך
- ארגון אירועים

במסגרת מפגש זה גם תתקיים אסיפה כללית של עמותת המקור, בשעה 20:00. הודעה המפרטת את סדר היום נשלחה לחברי העמותה.