What we're about

Gruppe for deg som er interessert i utvikling av arkitektur som fagområde.

OSWA Manifest

1. Arkitektur som bærebjelke for verdiskapning og lønnsomhet i virksomheten fremfor arkitektur som konsekvens av prosjekter og kode.

2. Ansvarligjøring og sporbarhet i arkitekturvalg fremfor visjoner, arkitekturskisser og gode ideer.

3. Arkitektur som proaktiv balanse mellom prosjekt og organisasjon fremfor arkitektur for regulering og standardisering.

4. Arkitektur som realisering av forretningsstrategi fremfor arkitektur drevet av produkt og teknologivalg.

5. Arkitekter som pådrivere for kunnskap og kultur fremfor teknologifokuserte guruer og beslutningstakere.

OSWA Norway Manifesto in English

1. Architecture as a foundation for value and profit OVER architecture as a result of projects and software development.

2. Responsibility and traceability in architecture decisions OVER architecture visions, architecture diagrams and great ideas.

3. Architecture as pro-active balance between project(s) and organization OVER architecture to regulate and standardize.

4. Architecture as an enabler of business strategy OVER architecture driven from product and technology.

5. Architects as promoters of knowledge and learning culture OVER technology focused gurus and decision makers.

Past events (122)

Mob Programming and the Power of Flow - with Woody Zuill

Kantega AS

An Introduction to Residuality Theory

Rebel

Årsmøte

Rebel

Find us also at