What we're about

Travel and Live Responsibly - Give Back to the Local Community.

S.E. Asia is abundant with Social Enterprises, Charities, Local Startups that are helping support impoverished & disadvantaged communities, promote sustainable farming, raise environmental awareness, empowering women leaders, young entrepreneurs to change the world...

We aim to use crowd power and international and local knowledge to give back to the community around us. We will be arranging an extraordinary program connecting world- citizen , entrepreneurs with local communities:

-workshops, events, meetup to networking, to learn something new together, and Start something new together!

- visits social enterprises, charities , startups to learn about their causes, what they do to improve the lives of the beneficiaries and how we can participate and help their cause, scale their impact. Be open! And the change will come <3

- Followup : Make friends, no war! We learn and inspire together everyday! Pls share share share the events no matter where you are and where will you go!

If you are from Vietnam / S.E. Asia then this is a great opportunity to help your country grow. If you are visiting then this is an great opportunity to travel responsibly and give a little back.

Upcoming events (4+)

Quản Trị Tinh Gọn - Tư Duy và Công Cụ

Needs a location

$9.00

QUẢN TRỊ TINH GỌN TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Cách Thay đổi vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý từ độc quyền sang chia sẻ, từ “sếp sòng” chuyển sang nhân hòa hơn, đắc nhân tâm trái tim và suy nghĩ của tập thể.
Cách thay đổi thói quen quản lý công việc, thời gian và hiệu suất công việc của cá nhân và nhóm trở nên tối ưu, đơn giản và nhanh chóng hơn.
Cách thiết lập thói quen giao tiếp hiệu quả cho đội nhóm, gia đình và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè.
Phương pháp tư duy và phân tích vấn đề để triển khai dự án kinh doanh / hoạt động cho tổ chức được linh hoạt và tối ưu mọi nguồn lực.
Cách để tìm ý tưởng giải quyết mọi vấn đề về Quản trị và cân bằng cuộc sống của bạn được đổi mới và kích thích sáng tạo hơn.

Hội Thảo sẽ gồm 2 buổi tối 27/3 và 29/3, từ 17h30 - 21h. Bạn sẽ được học:
***Ngày 27/3 : Quản Trị Tinh Gọn là gì?

 • Quản trị Tinh Gọn và Thiết kế Tư Duy cho khởi nghiệp
 • Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Người Quản lý Tinh gọn.
 • Phương pháp và công cụ thực hiện Quản trị Tinh Gọn kích thích sự sáng tạo và chia sẻ nhiệt tình.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn
  ***Ngày 29/3: Thực hành Quản Trị Tinh Gọn
 • Giải quyết Tình huống theo đội nhóm
 • Xây dựng ý tưởng và triền khai kế hoạch
 • Tổng kết.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn

***Sau 2 buổi học, nhóm sẽ thường xuyên trao đổi và họp nhóm để cùng rèn luyện kĩ năng đã học.

***Học viên sẽ được cung cấp học liệu và công cụ tham khảo trong suốt quá trình học tập và thảo luận, tùy theo số lượng cam kết tham gia.

Quản Trị Tinh Gọn - Tư Duy và Công Cụ

Needs a location

$9.00

QUẢN TRỊ TINH GỌN TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Cách Thay đổi vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý từ độc quyền sang chia sẻ, từ “sếp sòng” chuyển sang nhân hòa hơn, đắc nhân tâm trái tim và suy nghĩ của tập thể.
Cách thay đổi thói quen quản lý công việc, thời gian và hiệu suất công việc của cá nhân và nhóm trở nên tối ưu, đơn giản và nhanh chóng hơn.
Cách thiết lập thói quen giao tiếp hiệu quả cho đội nhóm, gia đình và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè.
Phương pháp tư duy và phân tích vấn đề để triển khai dự án kinh doanh / hoạt động cho tổ chức được linh hoạt và tối ưu mọi nguồn lực.
Cách để tìm ý tưởng giải quyết mọi vấn đề về Quản trị và cân bằng cuộc sống của bạn được đổi mới và kích thích sáng tạo hơn.

Hội Thảo sẽ gồm 2 buổi tối 27/3 và 29/3, từ 17h30 - 21h. Bạn sẽ được học:
***Ngày 27/3 : Quản Trị Tinh Gọn là gì?

 • Quản trị Tinh Gọn và Thiết kế Tư Duy cho khởi nghiệp
 • Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Người Quản lý Tinh gọn.
 • Phương pháp và công cụ thực hiện Quản trị Tinh Gọn kích thích sự sáng tạo và chia sẻ nhiệt tình.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn
  ***Ngày 29/3: Thực hành Quản Trị Tinh Gọn
 • Giải quyết Tình huống theo đội nhóm
 • Xây dựng ý tưởng và triền khai kế hoạch
 • Tổng kết.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn

***Sau 2 buổi học, nhóm sẽ thường xuyên trao đổi và họp nhóm để cùng rèn luyện kĩ năng đã học.

***Học viên sẽ được cung cấp học liệu và công cụ tham khảo trong suốt quá trình học tập và thảo luận, tùy theo số lượng cam kết tham gia.

Quản Trị Tinh Gọn - Tư Duy và Công Cụ

Needs a location

$9.00

QUẢN TRỊ TINH GỌN TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Cách Thay đổi vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý từ độc quyền sang chia sẻ, từ “sếp sòng” chuyển sang nhân hòa hơn, đắc nhân tâm trái tim và suy nghĩ của tập thể.
Cách thay đổi thói quen quản lý công việc, thời gian và hiệu suất công việc của cá nhân và nhóm trở nên tối ưu, đơn giản và nhanh chóng hơn.
Cách thiết lập thói quen giao tiếp hiệu quả cho đội nhóm, gia đình và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè.
Phương pháp tư duy và phân tích vấn đề để triển khai dự án kinh doanh / hoạt động cho tổ chức được linh hoạt và tối ưu mọi nguồn lực.
Cách để tìm ý tưởng giải quyết mọi vấn đề về Quản trị và cân bằng cuộc sống của bạn được đổi mới và kích thích sáng tạo hơn.

Hội Thảo sẽ gồm 2 buổi tối 27/3 và 29/3, từ 17h30 - 21h. Bạn sẽ được học:
***Ngày 27/3 : Quản Trị Tinh Gọn là gì?

 • Quản trị Tinh Gọn và Thiết kế Tư Duy cho khởi nghiệp
 • Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Người Quản lý Tinh gọn.
 • Phương pháp và công cụ thực hiện Quản trị Tinh Gọn kích thích sự sáng tạo và chia sẻ nhiệt tình.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn
  ***Ngày 29/3: Thực hành Quản Trị Tinh Gọn
 • Giải quyết Tình huống theo đội nhóm
 • Xây dựng ý tưởng và triền khai kế hoạch
 • Tổng kết.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn

***Sau 2 buổi học, nhóm sẽ thường xuyên trao đổi và họp nhóm để cùng rèn luyện kĩ năng đã học.

***Học viên sẽ được cung cấp học liệu và công cụ tham khảo trong suốt quá trình học tập và thảo luận, tùy theo số lượng cam kết tham gia.

Quản Trị Tinh Gọn - Tư Duy và Công Cụ

Needs a location

$9.00

QUẢN TRỊ TINH GỌN TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Cách Thay đổi vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý từ độc quyền sang chia sẻ, từ “sếp sòng” chuyển sang nhân hòa hơn, đắc nhân tâm trái tim và suy nghĩ của tập thể.
Cách thay đổi thói quen quản lý công việc, thời gian và hiệu suất công việc của cá nhân và nhóm trở nên tối ưu, đơn giản và nhanh chóng hơn.
Cách thiết lập thói quen giao tiếp hiệu quả cho đội nhóm, gia đình và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè.
Phương pháp tư duy và phân tích vấn đề để triển khai dự án kinh doanh / hoạt động cho tổ chức được linh hoạt và tối ưu mọi nguồn lực.
Cách để tìm ý tưởng giải quyết mọi vấn đề về Quản trị và cân bằng cuộc sống của bạn được đổi mới và kích thích sáng tạo hơn.

Hội Thảo sẽ gồm 2 buổi tối 27/3 và 29/3, từ 17h30 - 21h. Bạn sẽ được học:
***Ngày 27/3 : Quản Trị Tinh Gọn là gì?

 • Quản trị Tinh Gọn và Thiết kế Tư Duy cho khởi nghiệp
 • Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Người Quản lý Tinh gọn.
 • Phương pháp và công cụ thực hiện Quản trị Tinh Gọn kích thích sự sáng tạo và chia sẻ nhiệt tình.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn
  ***Ngày 29/3: Thực hành Quản Trị Tinh Gọn
 • Giải quyết Tình huống theo đội nhóm
 • Xây dựng ý tưởng và triền khai kế hoạch
 • Tổng kết.
 • Networking chia sẻ câu chuyện của bạn

***Sau 2 buổi học, nhóm sẽ thường xuyên trao đổi và họp nhóm để cùng rèn luyện kĩ năng đã học.

***Học viên sẽ được cung cấp học liệu và công cụ tham khảo trong suốt quá trình học tập và thảo luận, tùy theo số lượng cam kết tham gia.

Past events (73)

Quản Trị Tinh Gọn - Tư Duy và Công Cụ

Needs a location

$9.00

Photos (20)