Past Meetups (40)

What we're about

Spotkania Entuzjastów R mają na celu integrację środowiska użytkowników i entuzjastów analizy danych z użyciem programu R. Spotkania organizowane są co miesiąc w czwartki w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie składa się z dwóch półgodzinnych prelekcji rozdzielonych półgodzinną przerwą na spokojną dyskusję w kuluarach.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Zapraszamy nowicjuszy i weteranów, każdy znajdzie coś dla siebie!

Zgloś prezentację!

Współdzielimy konto na meetupie z R-Ladies Warsaw inicjatywą promującą kobiety programujące w R.

Enthusiasts R Meetup aims at integrating community of users and data analysis enthusiasts using R. Meetings are held every month on Thursdays. Each meeting consists of two half-hour lectures separated by a half-hour break for a quiet discussion on the sidelines.

Participation in meetings is free, but requires pre-registration.

We invite novices and veterans, everyone will find something for everyone!

Meetup account is shared with R-Ladies Warsaw promoting women in rstats.

Submit talk!

Members (1,963)

Photos (85)