What we're about

VietKubers (https://www.facebook.com/groups/VietKubers) được thành lập bởi một nhóm kỹ sư đang làm việc tại Fujitsu Vietnam mục tiêu xây dựng một "cộng đồng" có cùng mối quan tâm đến Container Orchestration với Kubernetes. VietKubers rất thích hợp cho các bạn kỹ sư đang làm việc với lĩnh vực tương tự hoặc các bạn sinh viên IT muốn chuẩn bị các kiến thức cho tương lai. VietKubers là một nhóm rất thân thiện, con người thú vị và luôn đặt việc trao đổi kiến thức là mục đích trên hết.

Past events (2)

Google Cloud Next ’19 Extended Hanoi - VietKubers Meetup

Needs a location

VietKubers 1st meetup

Needs a location

Photos (52)