Skip to content

Hackeriet årsmøte / annual assembly

Photo of Hans-Petter Fjeld
Hosted By
Hans-Petter F. and 3 others
Hackeriet årsmøte / annual assembly

Details

  • Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
  • Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og eventuelt ved kunngjøring i andre media. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
  • Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
  • Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  • På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
  • Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av foreningen.

Agenda:
- Møteleder og referent
- - Styret foreslår Hans-Petter Fjeld som ordstyrer
- - Styret foreslår NOEN1 som referent
- Innkallingsens lovlighet
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar seg selv lovlig innkallt
- Valg av to medlemmer til å signere protokollen
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar NOEN2 og NOEN3 til å signere protokollen.
- Styrets beretning
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets beretning til etteretning.
- Regnskap
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapet til etteretning.
- Innkomne forslag:
- - Ditt forslag her?
- Kontigent
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å beholde nåværende kontigent uendret.
- Budsjett
- - Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt budjett.
- Valg
- - Styrets leder
- - Styremedlemmer

COVID-19 safety measures

COVID-19 vaccination required
Event will be indoors
The event host is instituting the above safety measures for this event. Meetup is not responsible for ensuring, and will not independently verify, that these precautions are followed.
Photo of Hackeriet group
Hackeriet
See more events
Hackeriet
Hausmanns gate 34 · Oslo
Google map of the user's next upcoming event's location
FREE