Funkcyjnie Produkcyjnie

typed.space
typed.space
Public group
Location image of event venue

Details

Funkcyjnie Produkcyjnie

Czy programowanie w Haskellu to zajęcie tylko na weekend?

Spotkanie będzie składało się z dwóch prezentacji:

1. Dlaczego programowanie funkcyjne?
2. Haskell na produkcji.

Pomiędzy prezentacjami będzie krótka przerwa, a po nich nastąpi część nieformalna.

Będzie to inauguracyjny meetup grupy typed.space. Prelegentami będą Adam Szlachta i Kamil Figiela. Zachęcamy do wzięcia udziału, zadawania pytań i dyskusji.

Planujemy cykl regularnych spotkań na temat programowania funkcyjnego w Haskellu. Zapraszamy do przyłączenia się, proponowania tematów spotkań, a także do opracowywania tematów i wygłaszania ich w przyszłości. Zaczynamy od tematyki ogólnej, a potem będziemy koncentrować się na nieco bardziej szczegółowych zagadnieniach związanych z programowaniem funkcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania czysto funkcyjnego i bibliotek Haskella. Naszą misją jest pokazanie, że Haskell jest językiem doskonale nadającym się nie tylko do nauki i zabawy, ale także w poważnych, produkcyjnych zastosowaniach.

Pierwszy meetup odbędzie się po polsku, ale w przypadku kolejnych weźmiemy pod uwagę użycie języka angielskiego.

---- ENGLISH ----

Functionally on Production

Is programming in Haskell only a weekend activity?

The meeting will consist of two presentations:

1. Why functional programming?
2. Haskell on production.

There will be a short break between presentations, followed by an informal part.

This will be the inaugural meetup of the typed.space group. The speakers will be Adam Szlachta and Kamil Figiela. We encourage you to come, ask questions and to discuss.

We plan a series of regular meetings on functional programming in Haskell. We invite you to join, suggest meeting topics, as well as to prepare talks by yourselves in the future. We start with a general topics, and later we will focus on slightly more detailed issues related to functional programming, with particular emphasis on purely functional programming techniques and Haskell libraries. Our mission is to show that Haskell is a language perfectly suitable not only for learning and having fun, but also for serious, production applications.

The first meetup will take place in Polish, but in the next times we will consider using English according to the audience wishes.