What we're about

Precis som vi kan träna kroppen kan vi träna vår hjärna och vårt sinne. Med rätt metoder kan vi hålla vår hjärna i form.

Vi vill alla ha mer vänlighet, lugn och glädje i våra liv. Vi vill alla kunna hantera svåra känslor. Alla dessa saker går att stärka genom träning. Kom till vårt mentala fitnesscenter och låt oss visa dig hur det går till!

Vi har kurser inom meditation, mindfulness, medkänsla, yoga, samt buddhistisk filosofi och psykologi.

Välkommen!

Upcoming events (4+)

Green Tara puja for Yeshin Norbu members and friends: free event

Yeshin Norbu Meditationscenter

https://yeshinnorbu.se/events/green-tara-puja-for-yeshin-norbu-members-and-friends-free-event/?fbclid=IwAR18_Hxy45x-EG4AfN-o9TXkKFl6YImti4I0HpvxAGr2jtZdAA1IznyOD-A

For English please see below
Yeshin Norbu är glada att kunna erbjuda Tara Puja till alla medlemmar, vänner, styrelseledamöter och deras familjer så att år 2022 ger välstånd, harmoni och framgång i alla våra strävanden.
Pujas är sjungna bönecermonier som skapar positiv karma för de som deltar och de vi tillägnar. Om du kan inte delta, får du skicka ditt och andras namn för tillägnan. Länken till dedikationer.
I Tara Puja åkallar vi Tara, en kvinnlig Buddha, känd för att vara en källa till snabb hjälp i världsliga och spirituella frågor. Tara Puja tros bringa framgång i relationer, affärer och karriär samt skydda från negativitet, rädslor och hälsobesvär.

——————ENGLISH——————
Yeshin Norbu is delighted to offer a Tara Puja to all members, board, and friends of Yeshin Norbu, and their families so that the year of 2022 brings prosperity, harmony, and success in all our endeavors.
Pujas are chanted prayer ceremonies which create positive karma for those who participate and whom we dedicate for. If you’re not able to participate in person, you can submit names of yourself and others for dedications. The link to dedications.
In Tara Puja we invoke Tara, a female Buddha, which is known to be the source of quick assistance in all temporal and spiritual matters. Tara Puja is believed to bring success in relationships, business, and career as well as protect from negativities, fears, health issues.

Lamrim: The graduated path to enlightenment Module 5

Yeshin Norbu Meditationscenter

https://yeshinnorbu.se/events/lamrim-the-graduated-path-to-enlightenment-module-5-7-weeks/?fbclid=IwAR1CvzmjAp0kgPB6hW-zfd2HQVZXq1XHVqTCT_jVBDjPr5Qu03yj6GUK7YA

For English please see below
De stegvisa lärorna, också kända som lam-rim, tillhandahåller en struktur inom vilken alla Buddhas sutraläror får plats, från start till slut. Lam-rim visar tydligt hur alla läror hör ihop och är menad som en personlig instruktion för vår egna spirituella utveckling.
Kursen Lamrin: den stegvisa vägen till upplysning är för dem som har studerat Discovering Buddshism eller andra program inom tibetansk Buddhism och som vill göra en genomgång av lam-rim och fokusera på meditation och reflektion.
Den första timmen består av en föreläsning, följt av diskussion och avslutningsvis minst en halvtimmes meditation tillsammans över ett specifikt ämne inom lam-rim.
Kursens struktur baseras på häftet “Kopan Monastery lam-rim outline” som sammansatts av Venerable Karin Valham. Det finns tillgängligt i vår bokshop.
Texten är indelad i förberedande övningar och övningar av de s.k. small, medium och great scope av lam-rim. Övningarna inom varje scope är vidare indelade i flera ämnen som ska studeras och mediteras över. Eftersom en djupgående förståelse av alla ämnen inom de tre scopen är väsentlig för spirituell framgång, kommer Venerable Michael också att använda andra källor för lam-rimläror för att komplettera detta häfte.

——————ENGLISH——————
The graded stage teachings, also known as the lam-rim, provide a structure into which we can fit all of Buddha’s sutra teachings, from start to finish. The lam-rim clearly shows how all the teachings fit together and is intended as a personal instruction for our own spiritual development.
Lamrim: the graduated path to enlightenment course is for those who have studied Discovering Buddhism or other study programs within Tibetan Buddhism and would like to do a review of lam-rim and focus on meditation and reflection.
There will be teachings during the first hour, followed by some time for discussion, and at least half an hour for doing meditation practice together on the specific lam-rim topic.
The course structure will be based on the booklet “Kopan Monastery lam-rim outline” compiled by Venerable Karin Valham. They are available in our book shop.
The text is divided into preliminary practices and the training of the small, medium and great scopes of the lam-rim. The specific training of each scope is further divided into various topics which are to be studied and meditated on. As an in-depth understanding on each of the topics of the three scopes is essential for one’s spiritual progress, Venerable Michael will also be using other sources of lam-rim teachings to compliment the simple outline and meditations of this booklet.

Refuge in the Three Jewels: 4 weeks course

Yeshin Norbu Meditationscenter

https://yeshinnorbu.se/events/refuge-in-the-three-jewels-4-week-course/?fbclid=IwAR26FD_CIqFdQQ5eji21MbaJkAqfZBroKthKPYzK3Tq4PJoN0cJHlDxAUOc

For English please see below
Discovering Buddhism är ett tvåårigt program som består av 14 moduler som ger en solid introduktion till buddhistisk psykologi, filosofi och praktik. Om du är intresserad i att fördjupa dig i buddhism är det här programmet för dig. Tyngdpunkten ligger på att allt material ska vara tillämpbart i dagliga livet och hjälpa oss utveckla mer glädje och lycka i livet. Varje modul består av flera sessioner med föredrag, guidade meditationer och en endagsretreat under ledning av vår lärare Venerable Michael. Deltagare kan välja att göra alla eller bara några av de 14 modulerna.
Modulen “Refuge in the Three Jewels” är den sjunde modulen i vårt tvååriga Discovering Buddhism-program som startade i februari 2021. Du är välkommen att delta även om du inte har deltagit i tidigare moduler.
I den här modulen kommer vi tillsammans att undersöka vad det innebär att bli buddhist genom att ta tillflykt till de tre juvelerna – Buddha, Dharma och Sanga – och de grundläggande praktikerna som hör till. Få kunskap om fördelen med att leva i linje med de fem buddhistiska principerna.
——————ENGLISH——————
Discovering Buddhism is a two-year program comprising 14 modules that give a solid introduction to Buddhist psychology, philosophy, and practice. If you are interested in immersing yourself in Buddhism, this is the program for you. The emphasis is on all material being applicable in daily life and helping us develop more joy and happiness. Each module consists of several sessions with talks, guided meditations, and practice retreats led by our resident teacher Venerable Michael.
“Refuge in the Three Jewels” is the seventh module of the two-year Discovering Buddhism program that started in February 2021. Even if you haven’t studied previous modules, you are more than welcome to join this module.
In this module we will investigate what it means to become a Buddhist by taking refuge in the Three Jewels—Buddha, Dharma and Sangha—and the essential practices associated with refuge. Find out about the advantage of taking lay vows and their role in supporting and enhancing our spiritual growth.

All you wanted to know about ritual but were afraid to ask: One day course

Yeshin Norbu Meditationscenter

https://yeshinnorbu.se/events/all-you-wanted-to-know-about-ritual-but-were-afraid-to-ask-one-day-course/?fbclid=IwAR26747VIDQbXuhfZMNisAlq8zvWkvHasmfOma9r8BZE8CRIRJ6HCYfXgIk

For English please see below
Det som kallas för ritualer är i själva verket olika metoder i den buddhistiska utövningen för att samla meriter och rena negativ karma. När vi inte har en ordentlig förståelse för betydelsen av dessa metoder kan det tyckas att det bara handlar om att be traditionella böner och ge komplicerade offergåvor. Men med korrekt förståelse och motivation blir dessa metoder ett sätta att ackumulera meriter och rena negativ karma. Utan ett bra ”lager” av meriter och rening sägs det att man inte kan få några hållbara insikter i sin meditation.
Som förberedelse inför meditation med mål att nå högre insikter presenterade Buddha metoder för att samla meriter och rena negativ karma, som är kända som Seven Limb Practices. Denna kurs kommer att täcka betydelsen av och syftet med dessa metoder och hur man implementerar dem i sitt dagliga liv.

——————ENGLISH——————
What is referred to as rituals are actually different methods of engaging in Buddhist practices as a means to accumulate merit and purify negative karmas. When we don’t have a proper understanding of the significance of these practices, it may appear as merely following a tradition of saying prayers and making elaborate offerings. However, with a proper understanding and intention, these practices become a most supreme method for accumulation of merit and purifying negative karmas. Without a good stock of merit and purification, it is said that one will not be able to gain any sustainable realizations from meditation.
As a preparation for engaging in meditational practices to gain higher realizations, the Buddha presented practices for accumulating merit and purifying negative karmas, which are known as the Seven Limb Practices. This course will cover the significance and purpose of these practices and how to implement them in one’s daily life.

Past events (670)

Introduction to Buddhism: Free Event

Yeshin Norbu Meditationscenter

Photos (398)