What we're about

Eolas ar Pleanáil Teanga i gContae Chill Dara

Chuir Sult na Sollán tús leis an bproiséis pleanáil teanga go luath i 2017 le sraith cruinnthe chun ionchur a fháil ón bpobal i gContae Chill Dara. D’fhreastal thart ar caoga duine ar chruinniú poiblí ar 13 Meitheanmh 2017 sna Solláin le neart díospóireachta agus neart plé ón na lucht féachana a bhí i láthair. I measc na cur i láthair ar an oíche bhí an béim ar ceithre ábhar faoi leith – stadas an teanga ; deiseanna foghlama, deiseanna cainte, agus feiceáilteacht an teang. Lean an grúpa pleanála ar aghaidh ag obair i rith an dá bhliain seo caite le comhairliú leis na bpríomh páirtithe leasmhara pobail.

D’fhoilsigh an tAire Stáit Seán Kyne plean teang cúig bliana (2019 – 2023) don Ghaeilge i Co. Chill Dara ar 28 Feabhra 2019.

Leagan Gaeilge - http://sultnasollan.ie/wp-content/uploads/2019/03/Plean-teanga-do-Contae-Chill-Dara-Leagan-1-2019_GAEILGE.pdf

*************************************************************************

Sult na Sollan started the Irish language planning process in early 2017 with a series of meetings to get input from the community in Co. Kildare. About fifty people attended a public meeting on 13th June 2017 in Sallins and we had plenty of debate and discussion from the audience. As part of the presentations that were given on the night, there was an emphasis put on four particular topics – language status, opportunities to learn Irish, opportunities to speak Irish and the visibility of the language. The planning team continued working on the draft over the last two years with consultation from key stakeholders.

The Minster of State Seán Kyne launched the Irish language plan for Co. Kildare on 28th February in Naas.

English Version - http://sultnasollan.ie/wp-content/uploads/2019/03/Plean-teanga-do-Contae-Chill-Dara-Leagan-1-2019_ENGLISH.pdf

*************************************************************************
Cén ról a bheith agatsa? / What role will you have?

Past events (5)

Camchuairt Léim an Bhradáin/Cill Droichid

Location visible to members

Camchuairt Droichead Nua

Location visible to members

Camchuairt Maigh Nuad

Location visible to members

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (10)

This content is available only to members