Skip to content

What we’re about

Chúng tôi là cộng đồng nhà phát triển đam mê vào việc xây dựng hợp đồng thông minh. Chúng tôi không phân biệt blockchain, nền tảng nào và đang làm việc với rất nhiều đội ngũ phát triển hợp đồng thông minh xây dựng trên Ethereum, Hyperledger, Bitcoin và nhiều hệ thống blockchain, hợp đồng thông minh khác.